Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
News


Księgowość PDF Drukuj E-mail
wtorek, 04 październik 2005

KSIĘGOWOŚĆ 

    Program KSIĘGOWOŚĆ przeznaczony jest do prac związanych z prowadzeniem księgi „Główna” i poszczególnych analityk w Prokuraturach oraz Sądach. Program powstał przy współpracy pracowników księgowości Prokuratur i Sądów. Program jest więc optymalnie dostosowany do wymogów księgowości prokuratur i sądów. Jest on prosty w obsłudze i łatwy do opanowania nawet przez osoby nie mające na co dzień do czynienia z komputerem. Daje możliwość kompleksowej obsługi wszystkich aspektów związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej w jednostce budżetowej.

Podstawowe zalety i funkcje programu:

 • pełną zgodność z Ustawą o Rachunkowości
 •  system FK uniemożliwia usunięcie, modyfikację lub dokonanie wpisu do miesiąca zamkniętego art. 23. ust. 1
 • prowadzenie Książki Główna
 • prowadzenie kart analitycznych (subkontowych, paragrafowych, prostych kart Wn/Ma itd. )
 • dowolny plan kont i plan kart paragrafowych
 • automatyzacja wpisów księgowych
 • automatyczne tworzenie kont syntetycznych po zapisie w kartach analitycznych
 • automatyczne podsumowanie i tworzenie raportów RB dla sprawozdań RB z wydatków
 • drukowanie kart i książki główna
 • automatyczne tworzenie, drukowanie i księgowanie raportów kasowych w rozbiciu na wiele rodzajów raportów
 • definiowanie wielu użytkowników
 • wydruki
  • książki główna w dwóch układach
  • kartotek (prostych, subkontowych, paragrafowych) – w wielu układach np. pojedynczych łącznych oraz w różnym zakresie dat
  • obrotów kont – okresowych, bieżących, narastających
  • zestawienia dla potrzeb sprawozdawczości RB
 • kontrola wpisów (bilansowania),
 • własny plan kont definiowany przez użytkownika
 • tworzenie wydruk i export raportów kasowych
 • kartoteki dla rozliczeń z osobami, instytucjami itd.
 •  prowadzenie kont syntetycznych pozabilansowych
o       konto 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżąceg
o       konto 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
 • automatyczne księgowanie wpisów jednocześnie do kart paragrafowych analitycznych i identycznych kart dla potrzeb księgowania zaangażowania środków w przypadku jeżeli operacja księgowa jest jednocześnie zaangażowaniem
 • obsługa zaangażowania (konta, wydruki)
 • zmiana zestawienia raportów RB wraz z zestawieniami zaangażowania w rozbiciu na „paragrafy”
 • podział kart instytucji na paragrafy
 • tworzenie i księgowanie raportów kasowych
 • system współpracuje z innymi aplikacjami autorstwa naszej firmyAnaliza zgodności programu

„System finansowo-kadrowo-płacowy FKP ALBIT”

 

którego autorem jest firma: ALBIT Usługi Informatyczno – Księgowe

ul. Naruszewicza 38, 25-628 Kielce

pod względem wymogów ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. z późn. zmianami

Dokumentacja programu

·       Dokumentacja spełnia wymogi wynikające z art. 10

·       Dokumentacja spełnia wymogi wynikające z art. 24

 

Księgi i wydruki programu

·         Księgi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 13

·         Księgi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 14

·         Księgi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 15

·         Księgi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 18

·         Księgi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 20

·         Księgi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 23

·         Księgi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 24

·         Księgi i wydruki spełniają wymogi wynikające z art. 25

 

Ochrona danych

·       Zasady ochrony danych spełniają wymogi wynikające z art. 71

·       Zasady ochrony danych spełniają wymogi wynikające z art. 72

·       Zasady ochrony danych spełniają wymogi wynikające z art. 73

System FK uniemożliwia usunięcie, modyfikację lub dokonanie wpisu do miesiąca zamkniętego art. 23. ust. 1.

Zgodnie z " Art. 23. 1. (...) Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera należy stosować właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu." system po wykonaniu procedury zamknięcia miesiąca nie dopuszcza możliwości poprawienia, usunięcia oraz dopisania zapisu do zamkniętego miesiąca. Data zamknięcia miesiąca jest widoczna w systemie FK. Procedurę zamknięcia miesiąca wykonuje się obowiązkowo dla wszystkich zapisów danego miesiąca. Niezamknięcie miesiąca skutkuje niemożliwością przeniesienia zapisów z bufora do dziennika miesiąca następnego. O terminach zamknięcia miesiąca decyduje użytkownik działając zgodnie z instrukcjami oraz rozporządzeniami. 

 

 

Stwierdzam Zgodność programu tego rodzaju z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku przewidywanymi dla programów tego rodzaju.Biegli PDF Drukuj E-mail
wtorek, 04 październik 2005

BIEGLI                               

    Program służący rozliczeniom między jednostką a Biegłymi, Tłumaczami, Kuratorami, Komornikami, Adwokatami, Świadkami, Ławnikami, Protokolantami, Stronami itd. .
 
Podstawowe funkcje programu:

 • silnik bazy danych na bezpłatnym serwerze SQL FIREBIRD
 • system współpracuje z programem VideoTel dla przekazu elektronicznego systemu EnBePe – eksportuje dane przelewów,
 • system współpracuje z programem KSIĘGOWOŚĆ autorstwa naszej firmy,
 • płatności z różnych kont,
 • rozróżnianie płatności ze względu na przelew, listę płac, kasę,
 • możliwość podziału i drukowania zestawień z podziałem na jednostki, z których dana sprawa została podjęta,
 • automatyczne rozliczanie wypłat, podatków, kosztów uzyskania i pozostałych dla poszczególnych grup z uwzględnieniem stałych ryczałtów itd.,
 • rozlicza wszystkie płatności z Urzędem Skarbowym, biegłymi,
 • możliwość bieżącej rejestracji rachunków (zobowiązania – wszystkie sprawy i płatności można wprowadzać do systemu bez względu na termin płatności),
 • wydruki wszystkich deklaracji podatkowych PIT (8B, R, 8A),
 • paski dla biegłych (zestawienie wszystkich płatności z uwzględnieniem numerów spraw),
 • kartoteki dla biegłych ,
 • zestawienia (wiele zestawień dla sprawozdawczości i księgowości oraz własne definiowane zestawienia),
 • szybka możliwość sprawdzenia rachunków zapłaconych i niezapłaconych (przeszukiwanie po danych biegłego, numerze spraw itp., 
 • możliwość podziałów rachunków na różne przeznaczenie,
 • pełna baza biegłych, danych osobowych, stałych ustawień rozliczania wypłat,
 • automatyczna zmiana naliczenia ryczałtu w związku ze zmianą stawki,
 • definiowane drukowanie PIT z uwzględnieniem zwolnień i kosztów na PIT-R,
Kadry PDF Drukuj E-mail
wtorek, 04 październik 2005

KADRY                         

    Program prowadzi rejestrację pracowników, ankiety personalne, umowy o pracę. Kontrola wysługi, jubileuszu (oblicza je z uwzględnieniem poprzedniego zatrudnienia z danych ze świadectwa pracy). Aneksy, możliwość sprawdzenia umowy aktualnej (po wszystkich aneksach). Wykazy i zestawienia pracowników. Drukowanie pism szablonowych dla dowolnie wybranych osób (umowy o pracę, świadectwa pracy itd.). Rejestruje: zwolnienia lekarskie, urlopy, kursy, nieobecności, mianowania, odznaczenia, delegowania i inne wymagane w jednostce budżetowej (sąd i prokuratura).

Charakterystyka programu:

 • silnik bazy danych oparty na bezpłatnym serwerze SQL FIREBIRD
 • program zgodny z Rozporządzeniem Ministra MSWiA z dnia 29.04.2004 o ochronie danych osobowych (Dz.U.04.100.1024)
 • możliwość określenia kolumn na oknie przeglądania pracowników, umów, aneksów
 • możliwość zmiany określenia kolejności hierarchii pracowników wraz z możliwością dodania własnych stanowisk
 • możliwość dodania kilku aktywnych umów o pracę dla jednej osoby
 • możliwość tworzenia własnych zestawień na podstawie wielu kryteriów wyboru
 • możliwość współpracy programu z edytorem tekstu MS Word, OpenOffice
 • możliwość prowadzenia rejestru umów zleceń, badań lekarskich, danych o emerytach i rencistach i innych itp.
 • bieżący podgląd przyszłych zmian wysługi lat oraz jubileuszu
 • automatyzacja przypominania i informowania użytkownika o najważniejszych zmianach dla pracowników (zmiana wysługi, wygaśnięcie umowy,zmmiana jubileuszu, upłynięcie terminu badań lekarskich pracownika itd.)
 • możliwość określenia uprawnień dla każdego użytkownika systemu
 • możliwość wglądu pracownika do danych osobowych (wydruk aktualnych jego danych)
Płace PDF Drukuj E-mail
wtorek, 04 październik 2005

PŁACE

    Program w pełni dostosowany do wymogów pracy w jednostce budżetowej. Obsługuje wszelkie aspekty pracy na stanowisku płacowym:

 • system współpracuje z programem VideoTel dla przekazu elektronicznego systemu EnBePe – eksportuje dane przelewów.
 • system współpracuje z programem KSIĘGOWOŚĆ autorstwa naszej firmy,
 • pełne automatyczne rozliczanie zwolnień lekarskich z pełną możliwością kontroli przez użytkownika danych zawartych w tym rozliczeniu
 • system współpracuje z programem PŁATNIK ZUS – eksportuje gotowe druki (RCA, RNA, RZA, DRA, zgłoszeniowe) z programu Płace i Innych (PRACE ZLECONE),
 • wydruki wszystkich deklaracji podatkowych PIT,
 • wydruk list płacowych w dowolnym układzie,
 • drukowanie przelewów (lub export) dla wszystkich składników płac (ROR, podatki, potrącenia),
 • paski dla pracowników (zestawienie składników płacowych dla każdego pracownika)
  z możliwością własnych definicji,
 • automatyczne tworzenie i wydruk kartotek dla pracowników, jednostek, podziału stanowisk,
 • zestawienia dla sprawozdawczości i księgowości,
 • analityka płac,
 • możliwości podziałów pracowników wg stanowisk, wydziałów, jednostek,
 • duża automatyka tworzenia list (możliwość tworzenia list automatycznie na podstawie wzoru poprzedniego miesiąca jak i danych zawartych w Kadrach),
 • widok listy zgodny z listą jaka powstaje (edycja listy dla danej grupy pracowników lub wszystkich jednocześnie),
 • kontrola składek ZUS (naliczanie składek następuje automatycznie z uwzględnieniem danych z innych list płac oraz danych z prac zleconych) w związku z czym nie powstaje różnica w naliczeniu składek z programem Płatnika ZUS,
 • kontrola podatków (decyzje Urzędu Skarbowego o zaniechaniu składek),
 • rozlicznie pożyczek itp. – możliwość wprowadzania umów i automatyka naliczania potrąceń z automatycznym wprowadzaniem danych (zmienne potrącenia)
 • pełna baza osobowa z aktualnymi ustawieniami płac z możliwością definiowania składników, danymi o zarobkach, danymi adresowymi, kontami bankowymi i innych.
 • listy płac, paski, zestawienia, kartoteki, przelewy definiowane przez użytkownika
 • inne pomocnicze zestawienia (potrącenia, dodatki itp.).
 • duże możliwości podliczania list płac za miesiąc, narastająco i w okresie.
 • duże możliwości określania warunków jakie należy spełnić do obliczania list płac (wysługa, podstawa do ubezpieczenia społecznego, podatki, składki ZUS, pomniejszenia wynagrodzenia o okres nieobecności w pracy).
 • automatyczne przenoszenie danych z innych systemów ( Prace Zlecone, Biegli ), potrzebne do wyliczania danych na deklaracjach podatkowych i ZUS,
 • wiele innych udogodnień tworzenia i rozliczania płac.
Programy PDF Drukuj E-mail
wtorek, 04 październik 2005
    Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim dla jednostek budżetowych takich jak sądy, prokuratury, zakłady poprawcze, biura wyborcze i inne.
   
    Aktualnie oferujemy wiele programów dla potrzeb księgowości, płac, kadr oraz sekretariatów jednostek. Nasze oprogramowanie jest kompeksowym systemem wspomagającym zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi i informacją w jednostkach budżetowych.

    Oprogramowanie cieszysię  dużym uznaniem naszych użytkowników. Mają oni również ogromny udział w tworzeniu oprogramowania spełniającego wszystkie potrzeby i wymagania jakie stawiane są w codziennym użytkowaniu naszego oprogramowania. Mamy duże doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i opiece informatycznej oraz merytorycznej. Nasza wykwalifikowana kadra programistów i wdrożeniowców świetnie radzi sobie z wszelkimi problemami jakie możemy napotkać w codziennej pracy. Duże doświadczenie na specjalistycznym rynku jakim jest oprogramowanie budżetowe daje nam mocną pozycję jako firmy produkującej oprogramowanie.

    Nasza oferta

PŁACE

BIEGLI

PRACE ZLECONE

KADRY

INSTYTUCJE

KSIĘGOWOŚĆ

KASA

PRZELEWY

KSIĘGA DOCHODÓW

KSIĘGA NALEŻNOŚCI

SPRAWY SOCJALNE

REJESTR PISM

SUMY DEPOZYTOWE

ŚRODKI TRWAŁE

OPŁATY STOSUNKOWE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

ARCHIWUM


Nowe wersje programów PDF Drukuj E-mail
wtorek, 04 październik 2005

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami wprowadzania do systemu FK7

Instrukcje 

http://www.albit.com.pl/instrukcje/

 

 

 

ZMIANY APLIKACJI

 

Prosimy o wybranie z lewej strony MENU, aby dowiedzieć się o nowych wersjach.


<< Start < Poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 755 - 762 z 762
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3760782

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team