Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Start arrow News arrow Księga należności zmiany
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Księga należności zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

KSIĘGA NALEŻNOŚCI zmiany

ver 3.108x4-y2
- dodano opcję eksportu dziennika do pliku CSV
- dodano sumy kolumn na oknie KARTA - STRONA 1
- modyfikacja opcji pobierania danych z Dochody_karta (obsługa paragrafu 0630)

ver 3.108 p6
- dodano nowe zdarzenia na stronie 2 karty dłużnika:
  a. otrzymano do wykonania
  b. przekazano do wykonania
  UWAGA
  Zdarzenia należy uaktywnić - po zalogowaniu się na dany wydział proszę wybrać Administracyjne \ zdarzenia, wskazać odpowiedni rekord i wybrać opcję Definiuj a następnie Zapisz.
- dodano do Zdarzeń strony 2 karty dłużnika możliwość przypisania MS Word pisma.
  (Administracyjne \ Zdarzenia \ Definjuj)
  Pismo drukowane jest po wystąpieniu zdarzenia na stronie 2 karty.
- dodano druk MS Word Koperta
  Aby korzystać z druku należy dodać do MS Word Pism druk o nazwie ALBIT_KOPERTA_01 oraz w menu ADMINISTRACYJNE \ WYDZIAŁY
  wykonać opcję EDYTUJ \ DEFINICJA DRUKÓW a następnie zaznaczyć MS Koperta.
  Zdefiniowany druk będzie wywoływany automatycznie np. po wydrukowaniu wezwania. 

ver 3.108 p5
- dodano dla Funduszu ... druk wezwania oraz ponaglenia wezwania

ver 3.103 p3, p4
- modyfikacja zapisu wydziałów

ver 3.108p2
- dodano opcję FUNDUSZ w ustawieniach wydziału (Administracyjne \ Wydziały \ Edytuj \ opcja fundusz)
  (opcji należy użyć w przypadku ewidencji należności na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym)
- dodano konto dla funduszu (Administracyjne \ Właściciel)

ver 3.018p
- modyfikacja druków wezwanie i zwrotka.
  Na powyższych drukach drukowana jest data przypisu.

ver 3.018 n,o
- dodano nowy wydruk Realizacja Należności v2
  WYDRUKI \ SPRAWOZDANIA \ REALIZACJA NALEŻNOŚCI \ wersja 2
  Wersja 2 zawiera dodatkowo kolumny: - uiszczenia do przypisu, - odpisania do przypisu,
  - wzrost pozostałości

ver 3.018 m
- modyfikacja funkcji wyliczania sprawozdania Zestawienie do sprawozdawczości

ver 3.018 h,i,j,k,l
- dodano nową kolumnę w oknie Spis kart - KMS
- dodano nowy filtr w oknie Spis kart - KMS
- dodano możliwość współpracy programu KDiNv3 z nowym programem firmy Albit KSIĄŻKA NADAWCZA

ver 3.018 f,g
- dodano nowe uprawnienie dla użytkowników apikacji - Edycja strony 1 karty dłużnika

ver 3.018 e
- modyfikacja wydruku Zestawienie do sprawozdawczości - dodano sumę uiszczeń bieżących przypisów.
  Jest to suma uiszczeń, dotycząca wyłączenie przypisów ze wskazanego okresu
  sprawozdawczego
- dodano nowy wydruk - Wykaz Zaległości komorniczych (zestawienie kart, na których: - wystąpiło zdarzenie
  Przesłano do egzekucji, - minęło minimum 90 dni od daty zdarzenia, - na karcie nie występują
  zdarzenia wybrane przed wygenerowaniem zestawienia)
- dodano datę przedawnienia do MS WORD PISMA

ver 3.018 d,c,d
- dodano wydruk ANALIZA PRZYPISANYCH GRZYWIEN SAMOISTNYCH

ver 3.018a
- modyfikacja okna KARTA - w sekcji dłużnicy program wyświetla wszystkie
  istniejące adresy dłużnika (O - adres ogólny, K - adres do korespondencji,
  T - adres tymczasowy). Adres domyślny oznaczony jest poprzez pogrubienie.

ver 3.018
- dodano dodatkowy filtr w oknie SPIS KART - PRZEDAWNIENIA (wyszukiwanie
  zaawansowane)
  Opcja służy do wyświetlania kart przedawnionych według reguły:
  Grzywny Karne - przedawnienie po 10 latach
  Pozostałe karty - przedawnienie po 3 latach
  Karty karne identyfikowane są na podstawie symboli sygnatur wprowadzonych w
  ADMINISTRACYJNE \ WŁAŚCICIEL \ sygnatury wydziału karnego
  UWAGA
  Sygnatry należy oddzielić przecinkiem (np. IIK, VIK)

ver 3.017a
- modyfikacja wokandy:
  - nagłówek wokandy drukowany jest tylko na pierwszej stronie
  - dodano typ wokandy (jawna, niejawna)

ver 3.017v1
- dodano składy sędziowskie do MS WORD PISMA

ver 3.017
- dodano dodatkową datę do nagłówka karty dłużnika - DATA PRZEDAWNIENIA
- dodano nowe opcje do wyszukiwania zaawansowanego w oknie SPIS KART:
  1. informację o saldzie grzywny i kosztów
  2. możliwość zmiany wydziału

ver 3.016v9i,j,k,l,m,n
- dodano do MS Word Pisma pole SalodSlownie (saldo karty slownie)

ver 3.016v9h
- dodano możliwość wprowadzenia wielu symboli sygnatur akt dla wydziału
  Aby korzystać z opcji należy wpisać możliwe symbole w ADMINISTRACYJNE \ WYDZIAŁY \ Edytuj \sygnatura akt
  Poszczególne symbole należy oddzielić przecinkiem (np. IC ,INs ,ICo )
  Zalecane jest aby najczęściej występujący symbol wpisać na pierwszym miejscu.
  Po wykonaniu powyższych czynności należy  zrestartować program.
      
ver 3.016v9
- dodano ewidencję składowych opłat i kosztów sądowych (OKNO DODAJ / EDYTUJ strona 1 karty dłużnika)
  Aby korzystać z opcji należy w pierwszej kolejności zdefiniować bazę, w tym celu należy wybrać ADMINISTRACYJNE \ Definicja - ustalenie kosztów
  W oknie należy dodać (klawisz DODAJ) dowolną ilość składowych opłat i kosztów sądowych.
  W oknie dodawania lub edycji wpisu na STR 1 karty dłużnika program umożliwia zapisanie składowych (po wybraniu klawisza OPŁATY I KOSZTY).
  Uwaga
  Dwukrotne kliknięcie w nazwę powoduje automatyczne podstawienie kwoty z definicji,
  Kliknięcie w nagłówek kolumny kwota powoduje sumowanie wszystkich wiersz i wstawienie sumy do pola
  OPŁATY I KOSZTY   
- dodano nowy wydruk strony 1 karty dłużnika (Drukuj puste wiersze v 2 w oknie karty) - kolumny na wydruku zostały dopasowane do "ręcznego" dziennika należności

 ver 3.016v8
- włączono opcję łączenia sprawozdań NS1
  menu Wydruki \ Sprawozdania NS1 \ Scalaj
  Scalenie sprawozdań jest możliwe po określeniu zakresu dat i zaznaczeniu opcji wszystkie wydziały

ver 3.016v5
- modyfikacja MS WORD PISMA - istnieje możliwość korzystania z MS PISM bez konieczności mapowania dysku

ver 3.016v4
- dodano w wyszukiwarce opcję szukania nazwiska w treści wpisów programu Dochody

ver 3.016 v3
- modyfikacja wezwania do zapłaty - do treści zawiadomienia dodano informację o dacie nakazu
- włączono opcję ZALEGŁOŚCI RATALNE (ZALEGŁOŚCI \ RATALNE) - funkcja ta wykrywa wszystkie niezapłacone raty (karty na których wystąpiła decyzja rozłożenia na raty oraz utworzony został plan ratalny)
- zastąpiono druk SPRAWOZDANIE OKRESOWE drukiem ZESTAWIENIE DO SPRAWOZDAWCZOŚCI
  Zestawienie zawiera zaległości netto na dzień wykonania sprawozdania. Zaległości netto wyliczane są według wzoru:
  Zaległości na dzień sprawozdania - salda kart odroczonych - salda kart z niewymagalnymi wezwaniami
  - niewymagalne raty - salda kart z niewymagalną decyzją zamiany na prace społecznie użyteczne (przed wykonaniem zestawienia należy wybrać ADMINISTRACYJNE / ZDARZENIA - w definicji należy dla odpowiednich zdarzeń zaznaczyć opcję DOTYCZY ZAMIANY NA PRACĘ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ)
- dodano drugi termin wymagalności dla zdarzenia WYSŁANO WEZWANIE (ADMINISTRACJA / ZDARZENIA / DEFINICJA)
  W przypadku zdefiniowania drugiego terminu, przed wydrukowanie wezwania do zapłaty, program poprosi o wybranie terminu wymagalności.
- dodano opcję wyłączenia treści (Egzekucję proszę kierować do ...) w pismach komorniczych
  ADMINISTRACYJNE / WYDZIAŁY / EDYCJA / DEFINICJA PISM / Info o egzekucji (tak lub nie) 
- dodano informację o terminie na druku zwrotki

ver 3.016 v2
- modyfikacja druku WEZWANIE - dodano nowy druk przelewu / wpłaty
- dodano nowy druk WEZWANIE SOLIDARNE - druk wykorzystywany jest automatycznie w kartach solidarnych
- modyfikacja opcji ZALEGŁOŚCI - dodano możliwość generowania zestawienia zaległości według daty reakcji lub wymagalności, dodano wykaz kart dla odroczeń

ver 3.016 v1
- dodano opcję otwierania karty po zaksięgowaniu uiszczenia z aplikacji DOCHODY 

ver 3.016v
- modyfikacja strony 1 karty dłużnika
  - przy dodawaniu odpisu kosztów lub grzywny program pyta czy dodać zdarzenie na stronie 2
- modyfikacja MS WORD PISMA
  - po wydrukowaniu dowolnego pisma z zakładki MSPISMA program automatycznie dodaje na stronie 2 karty nowe zdarzenie "Wysłano korespondencje" + nazwa wydrukowanego pisma. Dodatkowo wydrukowane pismo zostaje archiwizowane w katalogu PISMA WYSŁANE.
    Pismo jest dostępne w dodanym zdarzeniu na stronie 2 karty dłużnika (klawisz PISMO)
    W związku z powyższym jeżeli pismo przed wydrukiem jest modyfikowane należy zapisać zmiany !!!

ver 3.016u
- modyfikacja sprawozdania INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI NALEŻNOŚCI

ver 3.016t
- modyfikacja wydruku NS1 

ver 3.016s
- modyfikacja strony 2 karty dłużnika (dodano informację o komorniku)
- modyfikacja polecenia egzekucyjnego
- dodano sygnaturę komorniczą do pism komorniczych
- dodano nową opcję do modułu księgowania wpłat z systemu Dochody (jako pierwsze księguj: - grzywne
             - koszty - wg systemu dochody)

ver 3.016r
- modyfikacja wydruku dziennika - dodano opcję druku wg pozycji (od nr od nr)
- modyfikacja modułu pobierania danych z aplikacji DOCHODY - dodano kontrolę zgodności pobieranych danych
- dodano sygnaturę akt oraz nr karty na wydruku koperty

ver 3.016p
- dodano opcję do wyszukiwania zaawansowanego w oknie SPIS KART
  nowa opcja wyszukiwarki - wg kwoty

ver 3.016o
- dodano nowy wyruk WYKAZ ZALEGŁOŚCI WG ZDARZEŃ (Wydruku \ Zestawienia \ Wykaz zaległości wg zdarzeń)

ver 3.016n
- dodano wyszukiwanie zaawansowane w oknie SPIS KART - klawisz <> (obok klawisza szukaj) opcje wyszukiwarki -  wg pozycji dzinnika
- modyfikacja wydruku strony 1 karty dłużnika - dodano opcję drukowania z pustymi wierszami
- modyfikacja pobierania danych osobowych z wydziałów
- modyfikacja strony 1 karty dłużnika

ver 3.016m
- dodano nowy wyruk WYKAZ ZALEGŁOŚCI WG RODZAJU (Wydruku \ Zestawienia \ Wykaz zaległości wg rodzaju

ver 3.016l
- dodano do wydruku str 1 karty informację o sygnaturze komorniczej i prokuratorskiej
- dodano nazwę do adresu tymczasowego i adresu do korespondencji
- ustawiono globalny format daty dla aplikacji
 
ver 3.016k
- modyfikacja funkcji wyliczeniowej sprawozdania NS1

ver 3.016j
- dodano możliwość edycji danych strony 2 karty dłużnika z okresu zamkniętego
- modyfikacja funkcji przeliczania sald na stronie 1 karty dłużnika

ver 3.016i
- dodano do nagłówka karty dłużnika sygnaturę prokuratorską
- zmodyfikowano opcję księgowania wpłat z aplikacji DOCHODY - dodano możliwość wyboru kolejności księgowania (grzywna lub koszty)
- dodano do wydruku strony 1 karty dłużnika informację o należności solidarnej
- dodano obsługę pism z wykorzystaniem edytora MS Word

ver 3.016h
- dodano nowe pola do zapisów strony 2 karty dłużnika: - godzina wokandy, - przedmiot wokandy
  Dane wykorzystywane są podczas automatycznego tworzenia wokandy.
- dodano do nagłówka karty dłużnika: datę uprawomocnienia się nakazu, datę zwrotu akt z II instancji,
  sygnaturę komorniczą
- dodano rodzaj spłaty ODROCZENIE do wykazu zaległości
 
ver 3.016g
- dodano opcję KSIĘGOWANIE WPŁAT (menu KARTY) - opcja służy do pobierania wpłat zarejestrowanych w aplikacji
  DOCHODY autorstwa firmy ALBIT

ver 3.016e,f
- dodano opcję pobierania danych osobowych z aplikacji wydziałowej firmy CURRENDA
  Okno Kartoteki (podczas dodawania osoby do karty) / IMPORT - należy wpisać odpowiednie kryterium
  wyszukiwania (symbol sygnatury, nr sygnatury, rok, nazwisko, imię), wybrać klawisz SZUKAJ, klawisz
  POBIERZ DANE służy do zaimportowania danych do programu KDiNv3.
  Aby uruchomić funkcjonalność należy:
  1. Dodać od źródeł danych ODBC systemu wpisy o dowolnych nazwach skierowane na odpowiednie bazy
     wydziałowe - wykorzystując sterownik SQLServer
  2. Wpisać zastosowane w ODBC nazwy do programu KDINv3 w ADMINISTRACJA \ DEFINICJA BAZ WYDZIAŁOWYCH 

ver 3.016d
- dodano możliwość wykonania pisma Nakaz odbycia kary dla zakładu karnego

ver 3.016c
- modyfikacja wydruków:
- wezwanie do zapłaty - dodano kod kreskowy wykorzystywany do automatycznego uzupełniania danych w aplikacji ALBIT KASA
- zwrotka - dodano kod kreskowy wykorzystywany do automatycznego uzupełniania daty doręczenia wezwania
   (KARTY \ WCZYTYWANIE ZWROTEK) 

ver 3.015z, 3.016
- dodano wydruk adresu dłużnika przy poleceniu egzekucyjnym
- modyfikacja terminarz - możliwość wykonania z zakresu dat

ver 3.015y
- weryfikacja statystyki oraz sprawozdania z wykonania nal. (liczba pozycji)

ver 3.015x
- dodano opcję zamiany hasła użytkownika przez administratora

ver 3.105w
- weryfikacja sprawozdania NS1 (liczba kart w pkt 1 i 6)

ver 3.105v
- dadano obsługę druku Karta Rejestracyjna Karna

ver 3.015u
- dodano nowe pola do nagłówka karty - data wpływu do sekcji
- modyfikacja sposobu rozłożenia należności sądowych na raty (w pierwszej kolejności
  pobierane są koszty sądowe)
- dodano do programu opcję terminarz. Program tworzy zestawienie sygnatur, które należy
  przedłożyć sędziemu w danym dniu na podstawie daty przekazania, którą można uzupełnić
  w nagłówku karty dłużnika

ver 3.015t
- weryfikacja wydruków

ver 3.015r
- zmiana wydruku ponaglenie wezwania - termin pobierany jest ze zdarzenia strony 2
  karty dłużnika - Ponaglenie wezwania

ver 3.015p
- dodano do wydziału ustawienie dotyczące zaznaczania wszystkich kart jako grzywny samoistne
  (po zapisie przypisu grzywny)

ver 3.015o
- weryfikacja sprawozdania NS1 pod kątem grzywien odpisanych

ver 3.015m
- dodano wydruk KARTA REJESTRACYJNA KARNA
- dodano wydruk KARTA INFORMACYJNA
- dodano możliwość zmiany stopki w wydruku PONAGLENIE ZLECENIA
- weryfikacja części opisowej sprawozdania NS1

ver 3.015l
- weryfikacja sprawozdania NS1 pod kątem storna

ver 3.015k
- dodano opcję drukowania kopert i zwrotek dla instytucji (nie związanych z żadną kartą)
  WYDRUKI / PISMA / (KOPERTA, ZWROTKA) / Wydruk dla: Dłużnika, Instytucji

ver 3.015i
- dodano opcję STATYSTYKA
  WYDRUKI / ZESTAWIENIA / STATYSTYKA   

ver 3.015h
- dodano wydruk SPRAWOZDANIE Z GRZYWIEN SAMOISTNYCH

ver 3.015g
- modyfikacja sposobu wyboru zdarzeń strony 2 karty dłużnika

ver 3.015f
- modyfikacja druku WEZWANIE MAŁE - dodano informację o kasie i nr konta
- modyfikacja sposobu wyboru zdarzeń strony 2 karty dłużnika

ver 3.015e
- dodano możlwiość drukowania kopert i zwrotek (z poza obrębu karty) WYDRUKI / PISMA /
- dodano kolumnę nr domu w oknie SPIS KART
- zmodyfikowano funkcję generowania kwoty słownie (na wydruku wezwanie)

ver 3.015c
- dodao możliwość korekty kwoty przypisu przy uzupełnianiu stawek
 
ver 3.015b
- dodano wydruk koperty (rozmiar 16x11). Koperta może być drukowana automatycznie po pismach,
  w tym celu należy zdefiniować druk (indywidualnie dla każdego wydziału) - ADMINISTRACJA /
  WYDZIAŁY / DEFINICJA DRUKÓW.
- dodano funkcję automatycznego dodawania zdarzenia strony 2 (WOKANDA) po wydrukowaniu pisma
  zawiadomienie o posiedzeniu.
- włączono bazę uzasadnień dla pisam Odezwa do komornika
     

ver 3.015a
- dodano możlwiość własnej definicji zdarzeń strony 2
  UWAGA!
  Uprawnienia do tej opcji programu domyśłnie są wyłączone.   
- dodano możliwość automatycznego ściągania na wokande danych karty na podstawie
  dowolnego zdarzenia
- modyfikacja wydruku Wykaz zaległości - włączono sortowanie według roku karty
   
ver 3.015
- dodano nowe pola do kartoteki osobowej:
    - inny dokument tożsamości - rodzaj
    - inny dokument tożsamości - nr
  POle wykorzystywane jest w piśmie Odezwa do komornika.

- modyfikacja funkcji importu danych osobowych do pisma dowolnego (dodatkowo
  pobierane są: imie ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia)
- dodano funkcję wyszukiwania danych komorników, zakładów karnych itp. według nazwy
  instytucji i miejscowości


ver 3.014n
- dodano nowy druk - WEZWANIE DO ODBYCIA KARY, do pisma pobierane są dane ze
  zdarzenia Zarządzenia wykonania kary zastępczej

ver 3.014m
- dodano informacje o numerze karty do pisma Polecenie egzekucyjne
- zamiana orientacji wydruku ZWROTKA z poziomej na pionową

ver 3.014l
- dodano funkcje hurtowego wydruku stron 1 kart dłużnika (WYDRUKI / KARTA / STRONA 1)
  Karty drukowane są po określeniu zakresu dat.
 
ver 3.014k
- dodano opcje automatycznego edytowania strony 2 karty po wykonaniu edycji
  nagłówka karty. W przypadku uzupełnieniu w nagłówku karty daty doręczenia wezwania
,

  na stronie 2 w zdarzeniu wysłano wezwanie automatycznie zostaje dodana data
  doreczenia oraz zmodyfikowane zostają daty wymagalności i reakcji.

ver 3.014i
- dodano pismo "Ograniczenie kary"
- dodano możliwość określenia ilości drukowanych egzemplarzy dla pisma Zawiadomienie
  o posiedzeniu (ADMINISTRACYJNE / WYDZIAŁY / EDYCJA / DEFINICJA PISM)
- modyfikacjia bazy wydziałów - dodano nazwę do logowania oraz nazwę do druków
  (domyślnie obie nazwy są takie same)
- dodano "Pismo Dowolne"
- dodano pismo "Informacja od CZSW" 
 
ver 3.014h
- podział pism na: - do dłużnika, - do komornika, - polecenia, zarządzenia, - inne
- w definicji zdarzeń str 2 karty dłużnika dodano datę doręczenia
- dodano możliwość filtorwania danych str 2 karty dłużnika wg korespondencji
  doręczonej i niedoręczonej
- w oknie SPIS KART dodano filtry: - komornicze, - wezwania, - ratalne,
  - grzywny odpisane
- w oknie SPIS KART dodano możliwośc wyszukiwania danych z pozostałych wydziałów
- modyfikacja wydruków programu
- dodano funkcję definicji pism dla wydziału (ADMINISTRACYJNE / WYDZIAŁY / EDYCJA /
  DEFINICJA PISM) - opcja umożliwia określenie pism domyślnych, wymuszenie drukowania
  zwrotki do pism itp.
 
ver 3.014g
- dodano wydruk pisma NAKAZ PRZYJĘCIA DO ODBYCIA KARY
- dodano nowe zdarzenie strony 2 karty - WOKANDA
- dodano funkcję automatycznego tworzenia wokandy na podstawie zdarzenia WOKANDA
UWAGA:
Program importuje dane z karty dłużnika w przypadku wystąpienia
na niej zdarzenia WOKANDA z datą zgodną z nagłówkiem wokandy.
- dodano możliwość wyszukiwania dłużników z innych wydziałów (okno przyporządkowania
dłużnika do karty)
- dodano możliwość importowania dłużników z innych wydziałów do wydziału aktualnego
(okno przyporządkowania dłużnika do karty)
- dodano funkcję informacji o kartach dla dłużników z innych wydziałów
(okno przyporządkowania
dłużnika do karty)    
 
ver 3.014f
- modyfikacja wydruku Polecenie Egzekucujne (dodano uzasadnienie)
- dodano wydruk ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI (okno ZALEGŁOŚCI)

ver 3.014e
- dodano możliwość ustawienia sortowania dziennika należności (wg pozycji dziennika,
  według daty i pozycji)
- dodano informację o ilości kart na oknie SPIS KART
- dodano możliwość tworzenia i wydruku wokandy

ver 3.014d
- modyfikacja wydruku sprawozdanie okresowe
- dodano wydruk ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU, wydruk wykonywany jest z lokalizacji
  KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
- modyfikacja funkcji wyliczania sprawozdania NS1

ver 3.014c
- modyfikacja wydruku strony 2 karty dłużnika
- dadano sumę wierszy na wydruku INFORMACJA O REALIZACJI NALEŻNOŚCI
- modyfikacja wydruku strony 2 karty dłużnika
- dodano wydruk zwrotki do pisma WEZWANIE w wersji "małe"
- dodano do zdarzeń strony 2 karty dłużnika pola:
    - początek kary
    - koniec kary
    - wymiar kary
  domyślnie wszystkie zdarzenia mają wyłączone nowe pola, w celu ich uaktywnienia
  należy wybrać opcje DEFINIUJ z menu ADMINISTRACJA \ ZDARZENIA (definicja jest
  odrębna dla każdego wydziału)     
- dodano wydruk ODROCZENIE NALEŻNOŚCI, wykonywany z okna KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
  W wydruku wykorzystywane są bazy pomocnicze: postanowienie oraz skład.
- dodano wydruk POSTANOWIENIE WYKONANIA KARY, wykonywany z
  okna KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
- wyłączono rozróżnianie wielkości liter dla wyszukiwania wg sygnatury akt
- dodano ustawienie: AUTOMATYCZNIE ZWROTKA ? - dla wydruku WEZWANIE "duże", opcja
  pozwala automatycznie drukować zwrotkę po wydrukowaniu WEZWANIA. W celu
  uaktywnienia należy wybrać z menu ADMINISTRACYJNE \ WYDZIAŁY \ EDYTUJ- dodano wydruk - WNIOSEK DO CBA, wydruk wykonywany jest z lokalizacji
  KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
- dodano pismo - WSKAZANIE ADRESU, wydruk wykonywany jest z lokalizacji
  KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
- modyfikacja pierwszej strony karty dłużnika - likwidacja zer

ver 3.014b
- modyfikacja wydruku WYKAZ ZALEGŁOŚCI WG NARODOWOŚCI - możliwośc wykonania raportu
  do daty
- dodano nowe zdarzenie strony 2 karty dłużnika - "Wniosek o rozłożenia na raty"
  aby nowe zdarzenie było dostępne dla wydziału należy wybrać z menu
  ADMINISTRACYJNE / ZDARZENIA
- modyfikacja merytoryczna sprawozdania NS1
- dodano bazę pomocniczą UZASADNIENIA (menu BAZY POMOCNICZE / UZASADNIENIA), baza
  wykorzystywana jest podczas drukowania pism.
- dodano bazę pomocniczą skład (składy komisji, składy sędziowskie)
- modyfikacja wydruku ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU - dodano uzasadnienie   

ver 3.014a
- modyfikacja funkcji zapisu danych o domyślnym adresie dłużnika

ver 3.014
- modyfikacja wydruków w programie
- dodano możliwość wyszukiwania dłużnika wg nazwiska i imienia (w pole
  wyszukiwania należny wpiać nazwisko oraz imię oddzielając je spacją) - okno
  wyboru dłużnika
- dodano możliwość wykonania wydruku ZAWIADOMIENIE DO KRK z okna WYDRUKOWANE
  PISMA
- modyfikacja wydruku DZIENNIK NALEŻNOŚCI
- dodano kartoteki dłużnika: - adres tymczasowy, - ustawienie domyślnego adresu
  UWAGA: na adres domyślny drukowane są wszystkie pisma, program automatycznie
         ustawia adres z zakładki dane ogólne jako adres domyślny   
- dodano wydruk INFORMACJIA O REALIZACJI NALEŻNOŚCI
- dodano definicję wierszy sprawozdania INFORMACJIA O REALIZACJI NALEŻNOŚCI (należy,
  dodać wiersze sprawozdania np. grzywny karne, grzywny cywilne itp. a następnie
  w oknie edycji poszczególnych wydziałów przyporządkować odpowiednie dane dla
  wydziału)
  UWAGA: prawa dostępu do nowego okna - definicje wierszy sprawozdania ....
         domyślnie są wyłączone   
- dodano do nagłówka karty datę uprawomocnienia się postanowienia
- dodano możliwość edycji danych dłużnika z poniomu nagłówka karty


ver 3.013
- dodano do kartotek osobowych pola: - nazwisko rodowe dłużnika, - zawód wyuczony,
  zawód wykonywany
- dodano wydruk - Zawiadomienie do KRK 
- modyfikacja wydruków - Wykaz zaległości
 
ver 3.012
- dodano funkcje automatycznej zmiany (na dużą) pierwszej litery nazwiska
  i imienia dłużnika
- dodano możliwość wyszukiwania kart według nazwiska i imienia dłużnika (w pole
  wyszukiwania należny wpiać nazwisko oraz imię oddzielając je spacją)

ver 3.011
- dodano BILANS OTWARCIa i BILANS ZAMKNIĘCIA
 na wydruku DZIENNIK NALEZNOŚCI


ver 3.010
- modyfikacja funkcji uprawnień dla użytkowników
- modyfikacja funkcji przyporządkowywania wydziału dla użytkownika
- dodano wydruk Wykaz zaległości wg narodowości (WYDRUKI / ZESTAWIENIA / WYKAZ ...)
- modyfikacja okna karta dłużnika

ver 3.009
- dodano kolumnę należność końcowa do wydruku dziennika należności
- dodano pasek postępu dla wydruku sprawozdania NS1

ver 3.008
- dodano wydruk ODEZWA DO KOMORNIKA (okno KARTA \ WYDRUKI)
- dodano możliwość usuwania informacji o wydrukowanych pismach
  (okno KARTA \ WYDRUKI)

ver 3.007
- modyfikacji okna KARTA, dodano możliwość drukowania karty z podziałem
  na stronę 1 i 2
- modyfikacja wydruku KARTY, dodano do wydruku karty datę wyroku, datę postanowienia,
  datę nakazu, BO grzywien odpisanych, inormację o grzywnie samoistnej
- modyfikacja wydruku KARTA, dodano informację o bilansie otwarcie
i bilansie
  zamknięcia karty
 
ver 3.006
- przebudowa menu WYDRUKI
- modyfikacja funkcji wyszukiwania danych (OKNO KARTOTEKI)
 
ver 3.005
- dodano wydruk WYKAZ ZALEGŁOŚCI (Wydruki / Wykaz zaległości)
- dodano możliwość wydruku wezwania dla kopert z oknem
- dodano automatyczny wydruk zwrotki dla wydruku wezwania (koperty z oknem)

ver 3.001
- Oficjalna wersja programu Ksiega Należności v3
 


 

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 19 styczeń 2017 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3760726

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team