Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Księga należności zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

KSIĘGA NALEŻNOŚCI zmiany

ver 3.108x4-y2
- dodano opcję eksportu dziennika do pliku CSV
- dodano sumy kolumn na oknie KARTA - STRONA 1
- modyfikacja opcji pobierania danych z Dochody_karta (obsługa paragrafu 0630)

ver 3.108 p6
- dodano nowe zdarzenia na stronie 2 karty dłużnika:
  a. otrzymano do wykonania
  b. przekazano do wykonania
  UWAGA
  Zdarzenia należy uaktywnić - po zalogowaniu się na dany wydział proszę wybrać Administracyjne \ zdarzenia, wskazać odpowiedni rekord i wybrać opcję Definiuj a następnie Zapisz.
- dodano do Zdarzeń strony 2 karty dłużnika możliwość przypisania MS Word pisma.
  (Administracyjne \ Zdarzenia \ Definjuj)
  Pismo drukowane jest po wystąpieniu zdarzenia na stronie 2 karty.
- dodano druk MS Word Koperta
  Aby korzystać z druku należy dodać do MS Word Pism druk o nazwie ALBIT_KOPERTA_01 oraz w menu ADMINISTRACYJNE \ WYDZIAŁY
  wykonać opcję EDYTUJ \ DEFINICJA DRUKÓW a następnie zaznaczyć MS Koperta.
  Zdefiniowany druk będzie wywoływany automatycznie np. po wydrukowaniu wezwania. 

ver 3.108 p5
- dodano dla Funduszu ... druk wezwania oraz ponaglenia wezwania

ver 3.103 p3, p4
- modyfikacja zapisu wydziałów

ver 3.108p2
- dodano opcję FUNDUSZ w ustawieniach wydziału (Administracyjne \ Wydziały \ Edytuj \ opcja fundusz)
  (opcji należy użyć w przypadku ewidencji należności na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym)
- dodano konto dla funduszu (Administracyjne \ Właściciel)

ver 3.018p
- modyfikacja druków wezwanie i zwrotka.
  Na powyższych drukach drukowana jest data przypisu.

ver 3.018 n,o
- dodano nowy wydruk Realizacja Należności v2
  WYDRUKI \ SPRAWOZDANIA \ REALIZACJA NALEŻNOŚCI \ wersja 2
  Wersja 2 zawiera dodatkowo kolumny: - uiszczenia do przypisu, - odpisania do przypisu,
  - wzrost pozostałości

ver 3.018 m
- modyfikacja funkcji wyliczania sprawozdania Zestawienie do sprawozdawczości

ver 3.018 h,i,j,k,l
- dodano nową kolumnę w oknie Spis kart - KMS
- dodano nowy filtr w oknie Spis kart - KMS
- dodano możliwość współpracy programu KDiNv3 z nowym programem firmy Albit KSIĄŻKA NADAWCZA

ver 3.018 f,g
- dodano nowe uprawnienie dla użytkowników apikacji - Edycja strony 1 karty dłużnika

ver 3.018 e
- modyfikacja wydruku Zestawienie do sprawozdawczości - dodano sumę uiszczeń bieżących przypisów.
  Jest to suma uiszczeń, dotycząca wyłączenie przypisów ze wskazanego okresu
  sprawozdawczego
- dodano nowy wydruk - Wykaz Zaległości komorniczych (zestawienie kart, na których: - wystąpiło zdarzenie
  Przesłano do egzekucji, - minęło minimum 90 dni od daty zdarzenia, - na karcie nie występują
  zdarzenia wybrane przed wygenerowaniem zestawienia)
- dodano datę przedawnienia do MS WORD PISMA

ver 3.018 d,c,d
- dodano wydruk ANALIZA PRZYPISANYCH GRZYWIEN SAMOISTNYCH

ver 3.018a
- modyfikacja okna KARTA - w sekcji dłużnicy program wyświetla wszystkie
  istniejące adresy dłużnika (O - adres ogólny, K - adres do korespondencji,
  T - adres tymczasowy). Adres domyślny oznaczony jest poprzez pogrubienie.

ver 3.018
- dodano dodatkowy filtr w oknie SPIS KART - PRZEDAWNIENIA (wyszukiwanie
  zaawansowane)
  Opcja służy do wyświetlania kart przedawnionych według reguły:
  Grzywny Karne - przedawnienie po 10 latach
  Pozostałe karty - przedawnienie po 3 latach
  Karty karne identyfikowane są na podstawie symboli sygnatur wprowadzonych w
  ADMINISTRACYJNE \ WŁAŚCICIEL \ sygnatury wydziału karnego
  UWAGA
  Sygnatry należy oddzielić przecinkiem (np. IIK, VIK)

ver 3.017a
- modyfikacja wokandy:
  - nagłówek wokandy drukowany jest tylko na pierwszej stronie
  - dodano typ wokandy (jawna, niejawna)

ver 3.017v1
- dodano składy sędziowskie do MS WORD PISMA

ver 3.017
- dodano dodatkową datę do nagłówka karty dłużnika - DATA PRZEDAWNIENIA
- dodano nowe opcje do wyszukiwania zaawansowanego w oknie SPIS KART:
  1. informację o saldzie grzywny i kosztów
  2. możliwość zmiany wydziału

ver 3.016v9i,j,k,l,m,n
- dodano do MS Word Pisma pole SalodSlownie (saldo karty slownie)

ver 3.016v9h
- dodano możliwość wprowadzenia wielu symboli sygnatur akt dla wydziału
  Aby korzystać z opcji należy wpisać możliwe symbole w ADMINISTRACYJNE \ WYDZIAŁY \ Edytuj \sygnatura akt
  Poszczególne symbole należy oddzielić przecinkiem (np. IC ,INs ,ICo )
  Zalecane jest aby najczęściej występujący symbol wpisać na pierwszym miejscu.
  Po wykonaniu powyższych czynności należy  zrestartować program.
      
ver 3.016v9
- dodano ewidencję składowych opłat i kosztów sądowych (OKNO DODAJ / EDYTUJ strona 1 karty dłużnika)
  Aby korzystać z opcji należy w pierwszej kolejności zdefiniować bazę, w tym celu należy wybrać ADMINISTRACYJNE \ Definicja - ustalenie kosztów
  W oknie należy dodać (klawisz DODAJ) dowolną ilość składowych opłat i kosztów sądowych.
  W oknie dodawania lub edycji wpisu na STR 1 karty dłużnika program umożliwia zapisanie składowych (po wybraniu klawisza OPŁATY I KOSZTY).
  Uwaga
  Dwukrotne kliknięcie w nazwę powoduje automatyczne podstawienie kwoty z definicji,
  Kliknięcie w nagłówek kolumny kwota powoduje sumowanie wszystkich wiersz i wstawienie sumy do pola
  OPŁATY I KOSZTY   
- dodano nowy wydruk strony 1 karty dłużnika (Drukuj puste wiersze v 2 w oknie karty) - kolumny na wydruku zostały dopasowane do "ręcznego" dziennika należności

 ver 3.016v8
- włączono opcję łączenia sprawozdań NS1
  menu Wydruki \ Sprawozdania NS1 \ Scalaj
  Scalenie sprawozdań jest możliwe po określeniu zakresu dat i zaznaczeniu opcji wszystkie wydziały

ver 3.016v5
- modyfikacja MS WORD PISMA - istnieje możliwość korzystania z MS PISM bez konieczności mapowania dysku

ver 3.016v4
- dodano w wyszukiwarce opcję szukania nazwiska w treści wpisów programu Dochody

ver 3.016 v3
- modyfikacja wezwania do zapłaty - do treści zawiadomienia dodano informację o dacie nakazu
- włączono opcję ZALEGŁOŚCI RATALNE (ZALEGŁOŚCI \ RATALNE) - funkcja ta wykrywa wszystkie niezapłacone raty (karty na których wystąpiła decyzja rozłożenia na raty oraz utworzony został plan ratalny)
- zastąpiono druk SPRAWOZDANIE OKRESOWE drukiem ZESTAWIENIE DO SPRAWOZDAWCZOŚCI
  Zestawienie zawiera zaległości netto na dzień wykonania sprawozdania. Zaległości netto wyliczane są według wzoru:
  Zaległości na dzień sprawozdania - salda kart odroczonych - salda kart z niewymagalnymi wezwaniami
  - niewymagalne raty - salda kart z niewymagalną decyzją zamiany na prace społecznie użyteczne (przed wykonaniem zestawienia należy wybrać ADMINISTRACYJNE / ZDARZENIA - w definicji należy dla odpowiednich zdarzeń zaznaczyć opcję DOTYCZY ZAMIANY NA PRACĘ SPOŁECZNIE UŻYTECZNĄ)
- dodano drugi termin wymagalności dla zdarzenia WYSŁANO WEZWANIE (ADMINISTRACJA / ZDARZENIA / DEFINICJA)
  W przypadku zdefiniowania drugiego terminu, przed wydrukowanie wezwania do zapłaty, program poprosi o wybranie terminu wymagalności.
- dodano opcję wyłączenia treści (Egzekucję proszę kierować do ...) w pismach komorniczych
  ADMINISTRACYJNE / WYDZIAŁY / EDYCJA / DEFINICJA PISM / Info o egzekucji (tak lub nie) 
- dodano informację o terminie na druku zwrotki

ver 3.016 v2
- modyfikacja druku WEZWANIE - dodano nowy druk przelewu / wpłaty
- dodano nowy druk WEZWANIE SOLIDARNE - druk wykorzystywany jest automatycznie w kartach solidarnych
- modyfikacja opcji ZALEGŁOŚCI - dodano możliwość generowania zestawienia zaległości według daty reakcji lub wymagalności, dodano wykaz kart dla odroczeń

ver 3.016 v1
- dodano opcję otwierania karty po zaksięgowaniu uiszczenia z aplikacji DOCHODY 

ver 3.016v
- modyfikacja strony 1 karty dłużnika
  - przy dodawaniu odpisu kosztów lub grzywny program pyta czy dodać zdarzenie na stronie 2
- modyfikacja MS WORD PISMA
  - po wydrukowaniu dowolnego pisma z zakładki MSPISMA program automatycznie dodaje na stronie 2 karty nowe zdarzenie "Wysłano korespondencje" + nazwa wydrukowanego pisma. Dodatkowo wydrukowane pismo zostaje archiwizowane w katalogu PISMA WYSŁANE.
    Pismo jest dostępne w dodanym zdarzeniu na stronie 2 karty dłużnika (klawisz PISMO)
    W związku z powyższym jeżeli pismo przed wydrukiem jest modyfikowane należy zapisać zmiany !!!

ver 3.016u
- modyfikacja sprawozdania INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI NALEŻNOŚCI

ver 3.016t
- modyfikacja wydruku NS1 

ver 3.016s
- modyfikacja strony 2 karty dłużnika (dodano informację o komorniku)
- modyfikacja polecenia egzekucyjnego
- dodano sygnaturę komorniczą do pism komorniczych
- dodano nową opcję do modułu księgowania wpłat z systemu Dochody (jako pierwsze księguj: - grzywne
             - koszty - wg systemu dochody)

ver 3.016r
- modyfikacja wydruku dziennika - dodano opcję druku wg pozycji (od nr od nr)
- modyfikacja modułu pobierania danych z aplikacji DOCHODY - dodano kontrolę zgodności pobieranych danych
- dodano sygnaturę akt oraz nr karty na wydruku koperty

ver 3.016p
- dodano opcję do wyszukiwania zaawansowanego w oknie SPIS KART
  nowa opcja wyszukiwarki - wg kwoty

ver 3.016o
- dodano nowy wyruk WYKAZ ZALEGŁOŚCI WG ZDARZEŃ (Wydruku \ Zestawienia \ Wykaz zaległości wg zdarzeń)

ver 3.016n
- dodano wyszukiwanie zaawansowane w oknie SPIS KART - klawisz <> (obok klawisza szukaj) opcje wyszukiwarki -  wg pozycji dzinnika
- modyfikacja wydruku strony 1 karty dłużnika - dodano opcję drukowania z pustymi wierszami
- modyfikacja pobierania danych osobowych z wydziałów
- modyfikacja strony 1 karty dłużnika

ver 3.016m
- dodano nowy wyruk WYKAZ ZALEGŁOŚCI WG RODZAJU (Wydruku \ Zestawienia \ Wykaz zaległości wg rodzaju

ver 3.016l
- dodano do wydruku str 1 karty informację o sygnaturze komorniczej i prokuratorskiej
- dodano nazwę do adresu tymczasowego i adresu do korespondencji
- ustawiono globalny format daty dla aplikacji
 
ver 3.016k
- modyfikacja funkcji wyliczeniowej sprawozdania NS1

ver 3.016j
- dodano możliwość edycji danych strony 2 karty dłużnika z okresu zamkniętego
- modyfikacja funkcji przeliczania sald na stronie 1 karty dłużnika

ver 3.016i
- dodano do nagłówka karty dłużnika sygnaturę prokuratorską
- zmodyfikowano opcję księgowania wpłat z aplikacji DOCHODY - dodano możliwość wyboru kolejności księgowania (grzywna lub koszty)
- dodano do wydruku strony 1 karty dłużnika informację o należności solidarnej
- dodano obsługę pism z wykorzystaniem edytora MS Word

ver 3.016h
- dodano nowe pola do zapisów strony 2 karty dłużnika: - godzina wokandy, - przedmiot wokandy
  Dane wykorzystywane są podczas automatycznego tworzenia wokandy.
- dodano do nagłówka karty dłużnika: datę uprawomocnienia się nakazu, datę zwrotu akt z II instancji,
  sygnaturę komorniczą
- dodano rodzaj spłaty ODROCZENIE do wykazu zaległości
 
ver 3.016g
- dodano opcję KSIĘGOWANIE WPŁAT (menu KARTY) - opcja służy do pobierania wpłat zarejestrowanych w aplikacji
  DOCHODY autorstwa firmy ALBIT

ver 3.016e,f
- dodano opcję pobierania danych osobowych z aplikacji wydziałowej firmy CURRENDA
  Okno Kartoteki (podczas dodawania osoby do karty) / IMPORT - należy wpisać odpowiednie kryterium
  wyszukiwania (symbol sygnatury, nr sygnatury, rok, nazwisko, imię), wybrać klawisz SZUKAJ, klawisz
  POBIERZ DANE służy do zaimportowania danych do programu KDiNv3.
  Aby uruchomić funkcjonalność należy:
  1. Dodać od źródeł danych ODBC systemu wpisy o dowolnych nazwach skierowane na odpowiednie bazy
     wydziałowe - wykorzystując sterownik SQLServer
  2. Wpisać zastosowane w ODBC nazwy do programu KDINv3 w ADMINISTRACJA \ DEFINICJA BAZ WYDZIAŁOWYCH 

ver 3.016d
- dodano możliwość wykonania pisma Nakaz odbycia kary dla zakładu karnego

ver 3.016c
- modyfikacja wydruków:
- wezwanie do zapłaty - dodano kod kreskowy wykorzystywany do automatycznego uzupełniania danych w aplikacji ALBIT KASA
- zwrotka - dodano kod kreskowy wykorzystywany do automatycznego uzupełniania daty doręczenia wezwania
   (KARTY \ WCZYTYWANIE ZWROTEK) 

ver 3.015z, 3.016
- dodano wydruk adresu dłużnika przy poleceniu egzekucyjnym
- modyfikacja terminarz - możliwość wykonania z zakresu dat

ver 3.015y
- weryfikacja statystyki oraz sprawozdania z wykonania nal. (liczba pozycji)

ver 3.015x
- dodano opcję zamiany hasła użytkownika przez administratora

ver 3.105w
- weryfikacja sprawozdania NS1 (liczba kart w pkt 1 i 6)

ver 3.105v
- dadano obsługę druku Karta Rejestracyjna Karna

ver 3.015u
- dodano nowe pola do nagłówka karty - data wpływu do sekcji
- modyfikacja sposobu rozłożenia należności sądowych na raty (w pierwszej kolejności
  pobierane są koszty sądowe)
- dodano do programu opcję terminarz. Program tworzy zestawienie sygnatur, które należy
  przedłożyć sędziemu w danym dniu na podstawie daty przekazania, którą można uzupełnić
  w nagłówku karty dłużnika

ver 3.015t
- weryfikacja wydruków

ver 3.015r
- zmiana wydruku ponaglenie wezwania - termin pobierany jest ze zdarzenia strony 2
  karty dłużnika - Ponaglenie wezwania

ver 3.015p
- dodano do wydziału ustawienie dotyczące zaznaczania wszystkich kart jako grzywny samoistne
  (po zapisie przypisu grzywny)

ver 3.015o
- weryfikacja sprawozdania NS1 pod kątem grzywien odpisanych

ver 3.015m
- dodano wydruk KARTA REJESTRACYJNA KARNA
- dodano wydruk KARTA INFORMACYJNA
- dodano możliwość zmiany stopki w wydruku PONAGLENIE ZLECENIA
- weryfikacja części opisowej sprawozdania NS1

ver 3.015l
- weryfikacja sprawozdania NS1 pod kątem storna

ver 3.015k
- dodano opcję drukowania kopert i zwrotek dla instytucji (nie związanych z żadną kartą)
  WYDRUKI / PISMA / (KOPERTA, ZWROTKA) / Wydruk dla: Dłużnika, Instytucji

ver 3.015i
- dodano opcję STATYSTYKA
  WYDRUKI / ZESTAWIENIA / STATYSTYKA   

ver 3.015h
- dodano wydruk SPRAWOZDANIE Z GRZYWIEN SAMOISTNYCH

ver 3.015g
- modyfikacja sposobu wyboru zdarzeń strony 2 karty dłużnika

ver 3.015f
- modyfikacja druku WEZWANIE MAŁE - dodano informację o kasie i nr konta
- modyfikacja sposobu wyboru zdarzeń strony 2 karty dłużnika

ver 3.015e
- dodano możlwiość drukowania kopert i zwrotek (z poza obrębu karty) WYDRUKI / PISMA /
- dodano kolumnę nr domu w oknie SPIS KART
- zmodyfikowano funkcję generowania kwoty słownie (na wydruku wezwanie)

ver 3.015c
- dodao możliwość korekty kwoty przypisu przy uzupełnianiu stawek
 
ver 3.015b
- dodano wydruk koperty (rozmiar 16x11). Koperta może być drukowana automatycznie po pismach,
  w tym celu należy zdefiniować druk (indywidualnie dla każdego wydziału) - ADMINISTRACJA /
  WYDZIAŁY / DEFINICJA DRUKÓW.
- dodano funkcję automatycznego dodawania zdarzenia strony 2 (WOKANDA) po wydrukowaniu pisma
  zawiadomienie o posiedzeniu.
- włączono bazę uzasadnień dla pisam Odezwa do komornika
     

ver 3.015a
- dodano możlwiość własnej definicji zdarzeń strony 2
  UWAGA!
  Uprawnienia do tej opcji programu domyśłnie są wyłączone.   
- dodano możliwość automatycznego ściągania na wokande danych karty na podstawie
  dowolnego zdarzenia
- modyfikacja wydruku Wykaz zaległości - włączono sortowanie według roku karty
   
ver 3.015
- dodano nowe pola do kartoteki osobowej:
    - inny dokument tożsamości - rodzaj
    - inny dokument tożsamości - nr
  POle wykorzystywane jest w piśmie Odezwa do komornika.

- modyfikacja funkcji importu danych osobowych do pisma dowolnego (dodatkowo
  pobierane są: imie ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia)
- dodano funkcję wyszukiwania danych komorników, zakładów karnych itp. według nazwy
  instytucji i miejscowości


ver 3.014n
- dodano nowy druk - WEZWANIE DO ODBYCIA KARY, do pisma pobierane są dane ze
  zdarzenia Zarządzenia wykonania kary zastępczej

ver 3.014m
- dodano informacje o numerze karty do pisma Polecenie egzekucyjne
- zamiana orientacji wydruku ZWROTKA z poziomej na pionową

ver 3.014l
- dodano funkcje hurtowego wydruku stron 1 kart dłużnika (WYDRUKI / KARTA / STRONA 1)
  Karty drukowane są po określeniu zakresu dat.
 
ver 3.014k
- dodano opcje automatycznego edytowania strony 2 karty po wykonaniu edycji
  nagłówka karty. W przypadku uzupełnieniu w nagłówku karty daty doręczenia wezwania
,

  na stronie 2 w zdarzeniu wysłano wezwanie automatycznie zostaje dodana data
  doreczenia oraz zmodyfikowane zostają daty wymagalności i reakcji.

ver 3.014i
- dodano pismo "Ograniczenie kary"
- dodano możliwość określenia ilości drukowanych egzemplarzy dla pisma Zawiadomienie
  o posiedzeniu (ADMINISTRACYJNE / WYDZIAŁY / EDYCJA / DEFINICJA PISM)
- modyfikacjia bazy wydziałów - dodano nazwę do logowania oraz nazwę do druków
  (domyślnie obie nazwy są takie same)
- dodano "Pismo Dowolne"
- dodano pismo "Informacja od CZSW" 
 
ver 3.014h
- podział pism na: - do dłużnika, - do komornika, - polecenia, zarządzenia, - inne
- w definicji zdarzeń str 2 karty dłużnika dodano datę doręczenia
- dodano możliwość filtorwania danych str 2 karty dłużnika wg korespondencji
  doręczonej i niedoręczonej
- w oknie SPIS KART dodano filtry: - komornicze, - wezwania, - ratalne,
  - grzywny odpisane
- w oknie SPIS KART dodano możliwośc wyszukiwania danych z pozostałych wydziałów
- modyfikacja wydruków programu
- dodano funkcję definicji pism dla wydziału (ADMINISTRACYJNE / WYDZIAŁY / EDYCJA /
  DEFINICJA PISM) - opcja umożliwia określenie pism domyślnych, wymuszenie drukowania
  zwrotki do pism itp.
 
ver 3.014g
- dodano wydruk pisma NAKAZ PRZYJĘCIA DO ODBYCIA KARY
- dodano nowe zdarzenie strony 2 karty - WOKANDA
- dodano funkcję automatycznego tworzenia wokandy na podstawie zdarzenia WOKANDA
UWAGA:
Program importuje dane z karty dłużnika w przypadku wystąpienia
na niej zdarzenia WOKANDA z datą zgodną z nagłówkiem wokandy.
- dodano możliwość wyszukiwania dłużników z innych wydziałów (okno przyporządkowania
dłużnika do karty)
- dodano możliwość importowania dłużników z innych wydziałów do wydziału aktualnego
(okno przyporządkowania dłużnika do karty)
- dodano funkcję informacji o kartach dla dłużników z innych wydziałów
(okno przyporządkowania
dłużnika do karty)    
 
ver 3.014f
- modyfikacja wydruku Polecenie Egzekucujne (dodano uzasadnienie)
- dodano wydruk ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI (okno ZALEGŁOŚCI)

ver 3.014e
- dodano możliwość ustawienia sortowania dziennika należności (wg pozycji dziennika,
  według daty i pozycji)
- dodano informację o ilości kart na oknie SPIS KART
- dodano możliwość tworzenia i wydruku wokandy

ver 3.014d
- modyfikacja wydruku sprawozdanie okresowe
- dodano wydruk ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU, wydruk wykonywany jest z lokalizacji
  KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
- modyfikacja funkcji wyliczania sprawozdania NS1

ver 3.014c
- modyfikacja wydruku strony 2 karty dłużnika
- dadano sumę wierszy na wydruku INFORMACJA O REALIZACJI NALEŻNOŚCI
- modyfikacja wydruku strony 2 karty dłużnika
- dodano wydruk zwrotki do pisma WEZWANIE w wersji "małe"
- dodano do zdarzeń strony 2 karty dłużnika pola:
    - początek kary
    - koniec kary
    - wymiar kary
  domyślnie wszystkie zdarzenia mają wyłączone nowe pola, w celu ich uaktywnienia
  należy wybrać opcje DEFINIUJ z menu ADMINISTRACJA \ ZDARZENIA (definicja jest
  odrębna dla każdego wydziału)     
- dodano wydruk ODROCZENIE NALEŻNOŚCI, wykonywany z okna KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
  W wydruku wykorzystywane są bazy pomocnicze: postanowienie oraz skład.
- dodano wydruk POSTANOWIENIE WYKONANIA KARY, wykonywany z
  okna KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
- wyłączono rozróżnianie wielkości liter dla wyszukiwania wg sygnatury akt
- dodano ustawienie: AUTOMATYCZNIE ZWROTKA ? - dla wydruku WEZWANIE "duże", opcja
  pozwala automatycznie drukować zwrotkę po wydrukowaniu WEZWANIA. W celu
  uaktywnienia należy wybrać z menu ADMINISTRACYJNE \ WYDZIAŁY \ EDYTUJ- dodano wydruk - WNIOSEK DO CBA, wydruk wykonywany jest z lokalizacji
  KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
- dodano pismo - WSKAZANIE ADRESU, wydruk wykonywany jest z lokalizacji
  KARTA \ WYDRUKOWANE PISMA
- modyfikacja pierwszej strony karty dłużnika - likwidacja zer

ver 3.014b
- modyfikacja wydruku WYKAZ ZALEGŁOŚCI WG NARODOWOŚCI - możliwośc wykonania raportu
  do daty
- dodano nowe zdarzenie strony 2 karty dłużnika - "Wniosek o rozłożenia na raty"
  aby nowe zdarzenie było dostępne dla wydziału należy wybrać z menu
  ADMINISTRACYJNE / ZDARZENIA
- modyfikacja merytoryczna sprawozdania NS1
- dodano bazę pomocniczą UZASADNIENIA (menu BAZY POMOCNICZE / UZASADNIENIA), baza
  wykorzystywana jest podczas drukowania pism.
- dodano bazę pomocniczą skład (składy komisji, składy sędziowskie)
- modyfikacja wydruku ZAWIADOMIENIE O UMORZENIU - dodano uzasadnienie   

ver 3.014a
- modyfikacja funkcji zapisu danych o domyślnym adresie dłużnika

ver 3.014
- modyfikacja wydruków w programie
- dodano możliwość wyszukiwania dłużnika wg nazwiska i imienia (w pole
  wyszukiwania należny wpiać nazwisko oraz imię oddzielając je spacją) - okno
  wyboru dłużnika
- dodano możliwość wykonania wydruku ZAWIADOMIENIE DO KRK z okna WYDRUKOWANE
  PISMA
- modyfikacja wydruku DZIENNIK NALEŻNOŚCI
- dodano kartoteki dłużnika: - adres tymczasowy, - ustawienie domyślnego adresu
  UWAGA: na adres domyślny drukowane są wszystkie pisma, program automatycznie
         ustawia adres z zakładki dane ogólne jako adres domyślny   
- dodano wydruk INFORMACJIA O REALIZACJI NALEŻNOŚCI
- dodano definicję wierszy sprawozdania INFORMACJIA O REALIZACJI NALEŻNOŚCI (należy,
  dodać wiersze sprawozdania np. grzywny karne, grzywny cywilne itp. a następnie
  w oknie edycji poszczególnych wydziałów przyporządkować odpowiednie dane dla
  wydziału)
  UWAGA: prawa dostępu do nowego okna - definicje wierszy sprawozdania ....
         domyślnie są wyłączone   
- dodano do nagłówka karty datę uprawomocnienia się postanowienia
- dodano możliwość edycji danych dłużnika z poniomu nagłówka karty


ver 3.013
- dodano do kartotek osobowych pola: - nazwisko rodowe dłużnika, - zawód wyuczony,
  zawód wykonywany
- dodano wydruk - Zawiadomienie do KRK 
- modyfikacja wydruków - Wykaz zaległości
 
ver 3.012
- dodano funkcje automatycznej zmiany (na dużą) pierwszej litery nazwiska
  i imienia dłużnika
- dodano możliwość wyszukiwania kart według nazwiska i imienia dłużnika (w pole
  wyszukiwania należny wpiać nazwisko oraz imię oddzielając je spacją)

ver 3.011
- dodano BILANS OTWARCIa i BILANS ZAMKNIĘCIA
 na wydruku DZIENNIK NALEZNOŚCI


ver 3.010
- modyfikacja funkcji uprawnień dla użytkowników
- modyfikacja funkcji przyporządkowywania wydziału dla użytkownika
- dodano wydruk Wykaz zaległości wg narodowości (WYDRUKI / ZESTAWIENIA / WYKAZ ...)
- modyfikacja okna karta dłużnika

ver 3.009
- dodano kolumnę należność końcowa do wydruku dziennika należności
- dodano pasek postępu dla wydruku sprawozdania NS1

ver 3.008
- dodano wydruk ODEZWA DO KOMORNIKA (okno KARTA \ WYDRUKI)
- dodano możliwość usuwania informacji o wydrukowanych pismach
  (okno KARTA \ WYDRUKI)

ver 3.007
- modyfikacji okna KARTA, dodano możliwość drukowania karty z podziałem
  na stronę 1 i 2
- modyfikacja wydruku KARTY, dodano do wydruku karty datę wyroku, datę postanowienia,
  datę nakazu, BO grzywien odpisanych, inormację o grzywnie samoistnej
- modyfikacja wydruku KARTA, dodano informację o bilansie otwarcie
i bilansie
  zamknięcia karty
 
ver 3.006
- przebudowa menu WYDRUKI
- modyfikacja funkcji wyszukiwania danych (OKNO KARTOTEKI)
 
ver 3.005
- dodano wydruk WYKAZ ZALEGŁOŚCI (Wydruki / Wykaz zaległości)
- dodano możliwość wydruku wezwania dla kopert z oknem
- dodano automatyczny wydruk zwrotki dla wydruku wezwania (koperty z oknem)

ver 3.001
- Oficjalna wersja programu Ksiega Należności v3
 


 

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 19 styczeń 2017 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3771934

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team