Nie masz autoryzacji by zobaczyć ten zasób.
Musisz się zalogować.
Ulubione
Dodaj serwis do ulubionych
Dodaj stronę do ulubionych
Ustaw jako startową
 
Księga dochodów zmiany Drukuj E-mail
poniedziałek, 04 czerwiec 2007

KSIĘGA DOCHODÓW zmiany

ver 3.103r7
- dodano nową opcję "Internetowe przekazy pocztowe" w menu Administracja \ Parametry systemu
  Włączenie opcji powoduje naliczanie opłaty pocztowej według stawki 1% kwoty przekazu + 5.00 zł
  wyłączenie opcji powoduje naliczanie opłaty pocztowej według stawki 1% kwoty przekazu + 5.30 zł

ver 3.103r6
- modyfikacja funkcji wczytywania wyciągów bankowych z systemu VideoTel - uwzględniono zmianę formatu kwoty na WB.

ver 3.103r
- w oknie logowania dodano opcję wyboru baz ośrodków zamiejscowych
  Aby dodać bazy z ośrodków zamiejscowych należy:
  1. Dodać wpisy w źródłach danych odbc w DSN użytkownika o nazwach:
     a. albit_dochody_k - na sterowniku Firebird
     b. dochody_k - na sterwniku XTG

     Ścieżki dostępu w powyższych wpisach mogą zostać nieuzupełnione.

  2. W programie Dochody wybrać Definicje \ Definicja baz ośrodków zamiejscowych
     W wyświetlonym oknie należy dodać (klawisz Dodaj) dla każdej bazy wiersz określając:
     a. nazwę - np. SR Opatów
     b. ścieżkę ODBC - np. localhost:C:\Albit\DOCHODY_K\Dane\SR Opatow\dochody_k.gdb

ver 3.103q4-9
- dodano obsługę plików (*.csv) eksportowych z systemu eCard
  Plik pobierane są za pomocą opcji Import z WB \ Otwórz wyciąg bankowy

ver 3.103p8
- poprawiono funkcję drukowania zestawień

ver 3.103p7
- dodano obsługę dochodów Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
  Aby rejestrować dochody funduszu należy dodać nowe księgi dochodów.
  Podczas dodawania księgi w z pola jednostka należy wybrać "Dochód Funduszu"       

ver 3.103p6
- modyfikacja okna WPISY - dodano możliwość dodania do wpisu uwag. Wpis z uwagami w oknie WPISY
  wyszczególniony jest kolorem.

ver 3.103p3,4,5
- dodano wersję 2 dla druku Księgi Dochodów / Saldo / Druk II (wersja 2 nie uwzględnia zwrotów dochodów)

ver 3.103 o,p,p1
- dodano nowy wydruk w oknie Zestawienie - Potwierdzenie 2

ver 3.103n
- modyfikacja metody generowania sprawozdania RB27. Dodano możliwość wyboru typu sprawozdania (miesięczne, kwartalne, roczne)

ver 3.103m
- poprawiono wyszukiwanie dłużników według numeru konta bankowego

ver 3.103l
- dodano nową opcję w ADMINISTRACJA \ PARAMETRY SYSTEMU \ Automatyczne przypisywanie dłużnika
  podczas importu z WB

ver 3.103k
- dodano nową funkcjonalność w oknie rezerwacje

ver 3.103i,j
- dodano nowy filtr (tytuł wpłaty) w oknie ZESTAWIENIE
- dodano nowe uprawnienia:
  Usuwanie zamkniętych okresów
  Rezerwacje     

ver 3.103h
- dodano nowy wydruk Zestawienie kart wg dat

ver 3.103f,g
- zmodyfikowano wydruk KARTY ZESTAW (okno SPIS KART/ZESTAWIENIE)

ver 3.103d,e
- dodano nowy wyrduk w oknie SALDO - DRUK III - wyrduk zawiera sumę przypisów, wpłat, zwrotów, odpisów
  oraz saldo

ver 3.103c
- modyfikacja wydruku Zestawienie przelewów
- modyfikacja wydruku Zestawienie sald dochodów - dodano sumę wpłat w kasie

ver 3.103
- dodano wyszczególnienie wpisów zarezerwowanych w oknie WPISY
- dodano komunikat o przekroczeniu kwoty bilansu wpisu w czasie zapisu rezerwacji

ver 3.102k,l
- włączono moduł KARTY

ver 3.102j
- modyfikacja opcji importu danych z WB oraz z kasy - dodano możliwość   przypisania dłużnika jednocześnie dla wielu wierszy, w tym calu należy   zaznaczyć kilka rekordów a następnie wybrać klawisz EDYCJA

ver 3.102i
- modyfikacja opcji automatycznego pobierania zwrotów z WB
- dodano zestawienie not odsetkowych dla notariuszy (okno wpisy, prawy klawisz
  myszy, noty odsetkowe)

ver 3.102h
- modyfikacja okna edycji danych importowanych z wyciągu bankowego - odblokowano
  możliwość poprawiania roku

ver 3.102e,f
- weryfikacja opcji zamykania okresu

ver 3.102d
- weryfikacja importu danych z WB

ver 3.102c
- modyfikacji opcji tworzenia zestawów przelewów i przekazów pocztowych - zestawy tworzone są osobno dla każdego użytkownika zalogowanego do programu

ver 3.102b
- dodano nową opcję w programie - NOTY ODSETKOWE
  Aplikacja umożliwia wystawienie noty odsetkowej w przypadku nieterminowego wykonania wpłaty przez beneficjenta.
  Terminowość wpłaty stwierdzana jest na podstawie daty wymagalności (nowe pole, dostępne przy dodawaniu i edycji wpłaty) w stosunku do daty wpływu. W przypadku nie określenia daty wymagalności aplikacja nie wystawi noty odsetkowej.
  Odsetki wyliczane są na podstawie oprocentowania wprowadzanego w DANE \ OPROCENTOWANIE
  Obsługa not odsetkowych możliwa jest również z okna WPISY po wcześniejszym wybraniu odpowiedniej wpłaty i kliknięciu prawego klawisza myszy.
  Noty odsetkowe są automatycznie drukowane dla wpłat importowanych z wyciągu bankowego (w przypadku gdy zostanie   uzupełniona data wymagalności) 

ver 3.102a
- modyfikacja funkcji STORNO - podczas stornowania aplikacja automatycznie przenosi dane beneficjenta, sygnaturę akt oraz wydział z pozycji stornowanej do pozycji 

ver 3.102
- optymalizacja funkcji księgowania zwrotów z wyciągu bankowego

ver 3.101 u6
- modyfikacja okna DŁUŻNICY - dodano opcję wyszukiwania danych według ulicy

ver 3.101 u5
- modyfikacja okna WPISY - dodano kolumnę Wydział

ver 3.101 u4
- zaktualizowano opłatę pocztową za krajowy przekaz pocztowy
  (z 5 zł +1% kwoty przekazu do 5,20 zł + 1% kwoty przekazu

 ver 3.101 u2,u3
- dodano nową wersję zawiadomienia - ZAWIADOMIENIE v 3

ver 3.101 u1

- modyfikacja opcji wyświetlania kolumny bilans wpisu

ver 3.101 t9
- dodano nową kolumnę do okna WPISY - Bilans Wpisu
  Kolumna zawiera (kwota wpłaty - ewentualne zwroty)
  
ver 3.101 t8
- dodano nowy wydruk zestawienia sald ksiąg dochodów (okno PRZELICZ SALDO, klawisz
   DRUK II). Wydruk zawiera salda z okresu poprzedniego oraz saldo narastające

 ver 3.101 t7
- dodano nowe kryteria wyszukiwania w oknie WPISY:
     - według nazwisko
     - według kwoty od i kwoty do
     - według treści
- dodano nowy wydruk ZESTAWIENIE w oknie importu danych z wyciągu bankowego oraz z  kasy- - dodano opcję importowania raportów kasowych z pliku XML (np. z systemu FK QNT)
- Okno Import z KASY / Pobierz raporty / Import z pliku
- dodano nowy filtr w oknie DŁUŻNICY - nr konta bankowego
- dodano nowy klawisz w oknie edycji i dodawania dłużnika - ZAPISZ WYBIERZ. Klawisz    służy do zapisu danych i zapisu i przyporządkowania danych do wpisu  

 ver 3.101 t6
- poprawiono błąd otwierania zestawienia z okna danego paragrafu
 
ver 3.101 t4, t5
- modyfikacja wydruku ZAWIADOMIENIE V 2 dla zwrotów - dodano adres beneficjenta
- modyfikacja wydruku POTWIERDZENIE 1 - poprawiono generowanie wydruku wg dat wpływu
 
ver 3.101 t3
- dodano nowe ustawienie dla druku ZAWIADOMIENIE v 2
  W przypadku ustawienia wartości 'Wplata' w sekcji kwota, raport przygotowywany jest wyłącznie dla wpłat, dla innego ustawienia raport przygotowywany jest dla zwrotów.
- dodano nowe ustawienie dla druku POTWIERDZENIE 1
  W przypadku ustawienia wartości 'Wplata' w sekcji kwota, raport przygotowywany jest wyłącznie dla wpłat, dla innego ustawienia raport przygotowywany jest dla zwrotów.

ver 3.101 t
- dodano nowe ustawienie
  ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU / - opcja nr 12 Na wydruku Bilansu Zamknięcia do odpisów dodawaj zwroty
  Włączenie opcji powoduje powiększenie odpisów na wydruku bilansu zamknięcia o kwotę zwrotów.
- nowa opcja w oknie Przekazy pocztowe - AUTO PRZELEW DOCHODY
  Opcja automatycznie generuje tyle przelewów dla poczty z konta dochodów ile przekazów znajduje się w zestawie. Do treści przelewu pobierane jest imię, nazwisko, adres, treść przekazu oraz kwota przekazu.
- dodano TOOLBAR
 
ver 3.101 s2
- wyeliminowano błąd przy otwieraniu księgi oraz przy imporcie danych z kasy (5333)

ver 3.101 s
- modyfikacja okna REZERWACJE
  W oknie zmieniona została metoda wyszukiwania danych, od bieżącej wersji wyszukiwanie danych według lp, sygnatury lub dłużnika w wybranej księdze rozpoczynane jest po wybraniu klawisza ENTER lub SZUKAJ
 
ver 3.101r
- modyfikacja opcji przekazów pocztowych - zmieniono wyliczanie opłaty pocztowej
  (5 zł + 1 % kwoty przekazu)

ver 3.101q7
- modyfikacja opcji Użytkownicy - dodano możliwość zmiany hasła przez użytkownika, który posiada dostęp do opcji "Uprawnienia użytkowników"
 
ver 3.101q5
- poprawiono błąd występujący podczas importu danych z KNS
 
ver 3.101q
- zmodyfikowano okno KSIĘGI
  Dodano możliwość wyboru księgi poprzez dwukrotne kliknięcie
- zmodyfikowano okno WPISY
  Dodano możliwość edycji danych za pomocą prawego klawisza myszy
  Dodano możliwość usunięcia danych za pomocą prawego klawisza myszy
  Dodano możliwość zmiany księgi dochodów z okna WPISY
  Dodano możliwość dowolnej konfiguracji kolejności oraz szerokości kolumn okna WPISY. 
  Aby ukryć kolumnę należy wybrać opcję USTAWIENIE KOLUMN / UKRYJ KOLUMNĘ dostępną po kliknięciu prawym klawiszem myszy.
  Istnieje również możliwość zmiany kolejności kolumn (przeciągnij i upuść) oraz zmiany szerokości.
  Po dopasowaniu kolumn należy wybrać opcję USTAWIENIE KOLUMN / ZAPISZ USTAWIENIE.
  Dodano możliwość sortowania danych poprzez kliknięcie na nagłówek kolumn LP, pozycja, wpłata, zwrot
- włączono blokadę księgowania danych w miesiącu bieżącym bez zamknięcia okresu poprzedniego.
  Opcja ZAMKNIĘCIE OKRESU służy do zamknięcia ksiąg dochodów na dany dzień.
  Możliwe jest również ustawienie ilości dni do zamknięcia ksiąg licząc od pierwszego dnia
  miesiąca (od 0 do 30 dni) . Jest to okres, w którym będzie możliwe księgowanie okresu bieżącego bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego.
  Opcja dostępna w ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU.  
- dodano archiwum danych merytorycznych (sygnatura, dłużnik, wydział, treść wpłaty, tytuł wpłaty).
  Opcja dostępna przy edycji wpłaty lub zwrotu. Zapis do archiwum włączany jest automatycznie przy próbie edycji danych z okresu zamkniętego. 
 
ver 3.101p
- poprawiono zapis bilansu zamknięcia za miesiąc LUTY
- poprawiono funkcję PRZECIWSTAWNE w oknie dodawania zwrotów oraz w oknie storno
 
ver 3.101o
- modyfikacja wydruku RAPORT Z IMPORTU - dodano treść
- modyfikacja wydruku ZESTAWIENIE (z okna WPISY) - dodano treść wpisu
- modyfikacja wydruku POTWIERDZENIE 1 - raport nie uwzględnia zwrotów
- dodano słownik TREŚĆ (okno NOWY WPIS), w oknie słownika możliwe jest uruchomienie opcji
  DOMYŚLNA TREŚĆ - w takim przypadku wybrana treść będzie domyślna przy księgowaniu, ustawienie zostaje resetowane przy zamknięciu programu
 
ver 3.101n
- modyfikacja wydruku zawiadomienie o wpłacie - dodano dodatkową linie do zawiadomienia
- modyfikacja sprawozdania RB-27
 
ver 3.101m
- dodano wydruk uprawnień użytkowników (ADMINISTRACJA \ UŻYTKOWNICY \ DRUKUJ)
- dodano nowy rodzaj przelewów
  DANE \ KONTO DOCHODÓW \ Rodzaj przelewów - opcja nr 11. ENBEPE / VIDEOTEL (klasyfikacja paragrafowa)

ver 3.101 k,l
- modyfikacja okna ZESTAWIENIE - blokada możliwości jednoczesnej edycji daty wpisu oraz wpływu
 
ver 3.101j
- dodano funkcję automatycznego przypisywania księgi do zwrotów importowanych z wyciągu bankowego
  UWAGA !
  Księga określana jest na podstawie księgi użytej przy wykonywaniu rezerwacji według
  paragrafu i pozycji. Jeżeli w roku bieżącym zmienił się paragraf lub pozycja księgi dane
  nie zostaną określone    prawidłowo.

ver 3.101i
- dodano ustawienie nr 10 - Możliwość powtórnego czytania raportów kasowych
  ADMINISTRACJA \ PARAMETRY SYSTEMU
  Opcja włącza lub wyłącza możliwość ponownego przeczytania raportów kasowych
- modyfikacja druku Zawiadomienie o wpłacie - możliwość wykonania wydruku dla wpisu bez przypisanego
  dłużnika
- dodano opcję przeglądania danych wydziałowych w oknie WPISY (klawisz DANE z KNS)
 
ver 3.101h
- modyfikacja formatu wyciągów bankowych dla systemu VideoTel
- modyfikacja REZERWACJI - dodano opcję realizacji rezerwacji z okna REZERWACJE DLA WPISU
             - dodano kolumnę suma rezerwacji
             - dodano datę wpisu oraz datę wpływu (daty służą do księgowania zwrotów)
- dodano opcję "stemplowania" przelewów generowanych z aplikacji DOCHODY. Do każdego przelewu na początku treści wstawiany jest znacznik {...}. Służy on do automatycznego rozksięgowania zwrotu podczas importowania danych z wyciągu bankowego.
  Uwaga !
  Po zaimportowaniu wyciągu bankowego (Import danych z WB) nie należy kasować zwrotów, nie należy ich również edytować. Do zwrotów należy wyłącznie przyporządkować księge.
  Zwroty zostaną zaksięgowane automatycznie na podstawie wykonanych wcześniej rezerwacji. 
 
ver 3.101 e,f,g
- dodano kolumnę grzywna samoistna do okna pobierania danych z aplikacji KNS
- dodano opcję wyboru księgi dochodów w oknie edycji danych z WB oraz z KASY
- dodano do okna REZERWACJE kolumnę SUMA REZERWACJI
- dodano możliwość realizowania rezerwacji z okna REZERWACJE DLA WPISU
 
ver 3.101d
- poprawiono wydruk Raport z importu - dodano dane autora raportu
 
ver 3.101c
- modyfikacja druku zawiadomienie, zamieniono tekst "księdze" na "księdze dochodów budżetowych"
 
ver 3.101b
- modyfikacja definicji ksiąg do spr. RB-N (możliwość wykorzystania księgi do wielu punktów sprawozdania)

ver 3.101a
- dodano obsługę pól:
  DATA OBC.\WPL
  DATA AUTORYZACJI
  Pola uzupełniane są podczas importu danych z wyciągu bankowego, wykorzystywane są do drukowania zawiadomień
       
ver 3.101
- zwiększono pole treść na wydruku Zawiadomienie

ver 3.100z
- dodano funkcję analizy danych przeczytanych z wyciągu bankowego. Analiza polega na wyodrębnieniu z treści pozycji wyciągu bankowego sygnatury akt.
  Analiza wykonywana jest na podstewie symboli wprowadzonych w
  KSIĘGI \ KSIĘGI DOCHODÓW \ EDYTUJ \ Sygnatury identyfikujące księge
  (sygnatury należy wprowadzić oddzielając je przecinkiem)

ver 3.100y
- włączono opcję definicji i generowania sprawozdania RB-N
  Definicja sprawozdania - DEFINICJE \ SPRAWOZDANIA \ DEFINICJA SPRAWOZDAŃ
                            \ DEFINICJA KSIĄG DO SPRAWOZDAŃ           
  Generowanie sprawozdania - KSIĘGI \ SPRAWOZDANIE RB-N
- dodano do bilansu zamknięcia pola:
  a. uiszczono - do pola należy wpisać kwotę uiszczeń wydziałowych ("uiszczono w okresie spr."), na podstawie pola zostanie obliczona kwota uiszczeń nieprzypisanych.
  b. należności długoterminowe ("należności przypadające do zapłaty na lata następne") - kwota wpływa na sprawozdanie RB 27 w kolumnie 7 i 11.
  c. zaległości netto KRAJOWE - kwota wpływa na sprawozdanie RB 27 oraz RB N
  d. zaległości netto ZAGRANICZNE - kwota wpływa na sprawozdanie RB 27 oraz RB N
- dodano możliwo?ć auto uzupełniania kolumny plan dla sprawozdań RB-27 na podstawie sprawozdania RB-27(PLAN).
  Aby kolumna plan w sprawozdaniu RB 27 uzupełniana był automatycznie należy w aplikacji Sprawozdawczość dodać sprawozdanie RB 27 (Plan) oraz uzupełnić w nim plany w poszczególnych paragrafach

ver 3.100x
- weryfikacja funkcjonalności programu

ver 3.100w
- dodano możliwość maksymalizacji okna WPISY
- dodano informację o koncie WYDATKÓW oraz o koncie urzędu pocztowego:
  DANE \ KONTO WYDATKÓW
  DANE \ DANE URZĘDU POCZTOWEGO
- dodano możliwość wykonywania przelewu dla urzędu pocztowego:
  KSIĘGI \ ZESTAWY PRZEKAZÓW \ PRZELEW WYDATKI
                   PRZELEW DOCHODY
  UWAGA !
  Dane urzędu pocztowego pobierane są z DANE \ DANE URZĘDU POCZTOWEGO

ver 3.100v
- dodano możliwość zapisu wpłat przypisanych przy imporcje danych z kasy oraz wyciągu bankowego
- dodano informację o pozycji księgowej przy realizacji rezerwacji
- dodano opcję drukowania pojedynczych przekazów z zestawu
  (ZESTAWY PRZEKAZÓW / WYKONAJ - prawa część okna)
- poprawiono import danych z kasy - blokada pobierania kwitów anulowanych
 
ver 3.100u
- dodano możliwość maksymalizacji okna REZERWACJE
- dodano informację o dacie wpłaty na wydruku zawiadomienie o wpłacie
 
ver 3.100t
- dodano wydruk zamknięcia księgi (Okno WPISY, klawisz BZ)
 
ver 3.100s
- dodano moduł współpracy programu Dochody z programem KDiNv3 firmy ALBIT (okno Edycja w module Import danych z WB). Współpraca polega na odszukaniu i skojarzeniu pozycji wyciągu bankowego z kartą dłużnika w programie KDiNv3.
  Wybór programu należności sądowych:
  ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU / System należności sądowych 
 
ver 3.100r
- dodano opcję sortowania danych zaimportowanych z wyciągu bankowego lub kasy (WEDŁUG POZYCJI WYCIĄGU LUB SYGNATURY)
- dodano opcję grupwania przekazów w zestawy (okno REZERWACJE)ver 3.100q
- dodano pole rezerwacja_kns - typ pola CHAR(1)

ver 3.100p
- dodano opcję rozksięgowania jednego wpisu na wiele pozycji (Dane z WB)
- włączono opcję rezerwacji
  Opcja rezerwacji służy do zarezerwowania kwoty z danej pozycji przychodowej, w celu jej wypłaty, a następnie realizacji rezerwacji po powrocie pozycji na wyciągu bankowym.
  Rezerwację pozycji wykonuje się poprzez opcję przelew lub przekaz.
  Klawisz Realizacja rezerwacji służy do zaksięgowania rezerwacji jako pozycja zwrotu na księdze.
- dodano moduł współpracy programu Dochody z programem KNS firmy Currenda (okno Edycja w module Import danych z WB). Współpraca polega na odszukaniu i skojarzeniu pozycji wyciągu bankowego z kartą dłużnika w programie KNS.
 
ver 3.100o
- zwiększono pole sygnatura akt do 30 znaków
- dodano treść operacji do wydruku ZAWIADOMIENIE
- dodano nowy parametr wydruku - ZWROT DO MF (wydruk zestawienie)
- dodano nową wersję wydruku księgi (ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU /
  RODZAJ WYDRUKU KSIĘGI / 2)
- zwiększono pole NR PRZECIWSTAWNY na wydruku księgi wersja 1

ver 3.100n
- dodano nowy wydruk księgi (ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU / RODZAJ WYDRUKU KSIĘGI - 2)

ver 3.100m
- modyfikacja opcji STORNO - dodano funkcję automatycznego przeksięgowania stornowanej
  pozycji na wskazaną ksiêgę
- włączono opcję definicji i generowania sprawozdania RB-27

  UWAGA !
  Aby korzystać z opcji należy posiadać bazę programu SPRAWOZDAWCZOŚĆ (baza testowa znajduje się w aktualizacji - spr.fdb, bazę należy podłączyć do programu poprzez dodanie w źródłach danych ODBC wpisu albit_spr używając sterownika Firebird)

  Definicja sprawozdania - DEFINICJE \ SPRAWOZDANIA \ DEFINICJA SPRAWOZDAŃ
                            \ DEFINICJA KSIĄG DO SPRAWOZDAŃ           
  Generowanie sprawozdania - KSIĘGI \ SPRAWOZDANIE RB-27

ver 3.100l
- dodano wydruk raportu po imporcie danych z kasy lub wyciągu bankowego

ver 3.100k
- dodano możliwość filtrowania wpisów według bilansu pozycji wraz z wydrukiem księgi
- powiększono pole UserLogin w bazie programu
 
ver 3.100j
- dodano opcję AutoLogowanie
- włączono opcję STORNO

ver 3.100h
- dodano możliwość usunięcia sygnatury w oknie edycji danych z WB

ver 3.100g
- modyfikacja wydruku KSIĘGA - zwiększono pole nazwa księgi
- dodano nowe ustawienie Auto Wyszukiwanie dłużników (ADMINISTRACJA / PARAMETRY SYSTEMU).  Wyłączenie opcji blokuje wyszukiwanie dłużników po wprowadzeniu kolejnych znaków.

ver 3.100f
- modyfikacja wydruku zestawienie dla wybranej księgi dochodów

ver 3.100e
- dodano nowe ustawienie - Bieżące przeliczanie sald ksiąg
  ADMINISTRACJA \ PARAMETRY SYSTEMU
  Ustawienie włącza lub wyłącza przeliczenie sald księgi podczas dodawania, edycji lub
  kasowania wpisów. Zalecane jest wyłączenie opcji w przypadku ustawienia widoku okna
  wpis w opcji uproszczonej, w przypadku dużej ilości wpisów oraz słabych parametrów
  technicznych komputera. Opcja domyślnie jest włączona

 ver 3.100d
- modyfikacja funkcji przeliczania salda ksiąg dochodów

ver 3.100c
- modyfikacja funkcji filtrowania danych w oknie księgi

ver 3.100b
- dodano możliwość ustawienia daty bieżącej obsługi podczas logowania do programu

ver 3.100a
- dodano nowe uprawnienie - ZAMYKANIE KART DOCHODÓW (możliwość edycji daty, po której będzie możliwa modyfikacja danych). Domyślnie uprawnienie jest wyłączone dla wszystkich użytkowników
- dodano opcję automatycznego otwierania wyciągu bankowego
  KSIĘGI / IMPORT DANYCH Z WB
  Aby korzystać z auto odczytu wyciągu bankowego należy:
      1. Uzupełnić numer rachunku dochodów w lokalizacji DANE / KONTO
    2. Zdefiniować scieżę dostępu do katalogu z wyciągami programu VideoTel - ADMINISTRACJA/SCIEŻKI
    3. Podczas auto odczytu należy wpisać numer wyciągu oraz jego datę
        
ver 3.100
- włączono moduł pobierania danych z programu KASA autorstwa firm ALBIT
Aby poprawnie skonfigurować program Dochody z programem KASA należy:
1. Zdefiniować raporty kasowe, z których program będzie pobierał dane
    ADMINISTRACJA / DEFINICJA RAPORTÓW KASOWYCH
2. Powiązać wydziały programu Dochody z wydziałami programu Kasa
    DANE / WYDZIAŁY - należy ustawić się na danym wydziale i wybrać klawisz
              dostępny w prawej części okna. W oknie kolejnym należy wskazać
              wydział programu KASA odpowiadający wydziałowi programu DOCHODY.
              Wybór zatwierdzamy klawiszem WYBIERZ.
- modyfikacja funkcji edycji danych pobranych z WB
- modyfikacja funkcji pobierania danych z wyciągu bankowego w związku z modyfikacją formatu zapisu wyciągu przez system VideoTel                ver 3.033
- modyfikacja funkcji pobierania danych z wyciągu bankowego

ver 3.032a
- modyfikacja funkcji BILANS
- w oknie danych z wyciągu bankowego włączono opcję autowyszukiwania
- modyfikacja wydruku "Zestawienie sald ksiąg dochodów"

ver 3.032
- dodano ustawienie dotyczące drukowania autor wpisu (ADMINISTRACJA / PARAMETRY)

ver 3.031
- modyfikacja wydruku SALDO - ze wszystkich kart dochodów
 
ver 3.030
- dodano nowe ustawienie programu ADMINISTRACJA / PARAMETRY / Widok okna WPISY - opcja pozwala przełączyć widok okna z trybu standardowego (Widoczne kolumny: LP, DATA WPISU, SYGNATURA, POZYCJA, ZALEGŁOŚĆ, PRZYPIS,  NIEPRZYPIS, ODPIS, WPŁATA, ZWROT, SALDO) w tryb uproszczony (Widoczne kolumny: LP, DATA WPISU, SYGNATURA, POZYCJA, WPŁATA, ZWROT, SALDO)
- modyfikacja funkcji POZYCJE PRZECIWSTAWNE
- dodano możliwość wyszukiwania danych dłużnika według imienia

ver 3.029b
- dodano w oknie Nr Przeciwstawne informację o maksymalnej kwocie przypisu
- dodano funkcję automatycznego powtarzania symbolu sygnatury z ostatniego wpisu
- dodano funkcję automatycznego zapisu poszczególnych danych dłużnika z dużej litery
- modyfikacja wydruku potwierdzenie
- włączono moduł pobierania danych z wyciągu bankowego

ver 3.029a
- modyfikacja opcji przekazy pocztowe

ver 3.029
- dodano wydruk zawiadomień z okna KSIĘGI
- dodano funkcję przepisywania numerów przeciwstawnych do zwrotów

ver 3.028d
- dodano obsługę przelewów
- dodano obsługę przekazów pocztowych
- dodano funkcję wydruku Potwierdzenia dla wszystkich ksiąd jednocześnie
- dodano funkcję bilansu (okno WPISY)

ver 3.027
- wprowadzono nowe ustawienie:\\Administracja\Parametry wpisu\-->Data wpisu -Data księgowania. Opcja ta umożliwia wyświetlanie na oknach Opisu Data księg. zamiast data wpisu. Dotyczy to także wydruku księgi.
  Na zestawieniu Księgi dodano pola:
  - Pozycja umieszczona pod polem data wpisu\księgowania
  - Umieszczono datę oraz autora wpisu pod polem Treść

ver 3.026
- zmodyfikowano opis przy dodawaniu nowej wpłaty z Netto na Brutto
  kwota Brutto jest suma wpłaty + vat co pozwoli użytkownikowi wykonywać na księdzę, w której prowadzi rejestr wpłat z rachunków vat wykonać zwrot do Ministerstwa Finansów kwotę pomniejszoną o vat.
- wmodyfikowano okno "Nowa\Edytuj Księga" --- wprowadzono dodatkowy znacznik pozwalający na wydruk księgi z uwzględnianiem wartości przypisanych, nieprzypisanych, odpisów dokonywanych na bieżąco lub przy wprawadzaniu ich w bilansie zamknięcia
- wprowadzono nowy wydruk "ksiega1.rpt" wersja 3.007a
- zmodyfikowano wydruk "ksiega.rpt" wersja 3.006

ver 3.025
- wprowadzono możliwość dodawania wpłaty z rozbiciem na vat oraz netto. Użytkownik może wprowadzić kwotę wpłaty do pola wpłata-kwota ta jest w całości przepisywana do okna netto lub wprowadzić kwotę netto + kwotę vat, która sumuje się do pola wpłata.
- dodano mozliwość zdefiniowania Polecenia Księgowania o rejestrowany Vat lub Netto
- wprowadzono modyfikacje programowe

ver 3.024
- zmodyfikowano wydruki zestawienia dochodów pod kątem drukowania wartości (do dwóch miejsc po przecinku) dotyczy wydruków "ksiega.rpt v3.005","księga_saldo_zes.rpt v3.005","księga_saldo.rpt v3.005"
- wprowadzono modyfikacje programowe związane z zaokrąglaniem wartości kwotowych
- zmodyfikowano wydruki "zestawienie.rpt v3.006","zestawienie1.rpt v3.005", "zestawienie_przypis.rpt v3.005", "zestawienie_przypis1.rpt v3.005"

ver 3.023
- wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem ujemnej zerowej ("-0,00") wartości pojawiającej się na wydruku
- zmodyfikowano wyszukiwanie po pierwszej polskiej literze

ver 3.022
- wprowadzono możliwość generowania wydruku Zestawienie Dochodów z pozycji
danej księgi jak i z pozycji wszystkich ksiąg ze względu na występujący poślizg z nastaniem kolejnego roku i miesięczną możliwością wprowadzania pisów do roku poprzedniego. Użytkownik ma możliwość wygenerowania zestawienia po dacie wpisu czyli okres do 31 grudnia każdego roku jak i po dacie wpływu czyli zestawienie dochodów, które zostały zarejestrowane w okresie stycznia kolejnego roku a dotyczą roku poprzedniego. Okno salda -> data wpisu lub data wpływu- zmodyfikowano zamknięcie ostatniego okresu rozliczeniowego dotyczące bilansów zamknięcia.
- zmodyfikowano wprowadzanie wpisów w okresie poślizgu dotyczące roku poprzedniego
 
ver 3.021
- wprowadzono dodatkowy klawisz umożliwiający wprowadzanie zwrotów do MF
(program automatycznie ustawia znacznik --Zwrot do MF)
- zmodyfikowano filtr na oknie głównym Okna wpisy

ver 3.020
- zmodyfikowano wyświetlanie danych beneficjenta na oknie księgi, przy wykorzystaniu filtrów 

ver 3.019
- wprowadzono modyfikacje programowe dotyczące sprawniejszego działania programu

ver 3.018
- wprowadzono możliwość wydruku potwierdzeń rejestrowanych środków w programie
- dodano nowy wydrukver 3.017
- wprowadzono możliwość zdefiniowania numeru PK, na podstawie którego wykonywany jest bilans zamknięcia
- wykonano sortowanie alfabetyczne bazy dłużników

ver 3.016
- wprowadzono klawisze "Idź na koniec", "Idź na początek" znajdujace się na oknie zawiadomień
- modyfikacja wydruków do programu Dochody_k

ver 3.014
- przyspieszono otwarcie okna zawiadomienia

ver 3.013
- wprowadzono możliwość wydruku zawiadomień o wpłacie dla kilku różnych dłużników
- wprowadzono możliwość ustawienia daty bieżącej obsługi podczas wykonywania zwrotów
- wprowadzono komunikat informacyjny w przypadku zapisywania wpłaty z kwotą równą zero
- aktualizacja wydruków
- wprowadzono filtr na oknie zawiadomienia

ver 3.012
- aktualizacja wydruku "ksiega.rpt"

ver 3.011
- aktualizacja oprogramowania

ver 3.010
- wprowadzono na wydruk imię oraz nazwisko osoby sporządzającej wydruk
- wprowadzono maskę na kwoty w oknach księgi oraz podczas przeliczania sald z klawisza Saldo
- dodano treść wpisu na okno księgi

ver 3.009
- wprowadzono komunikaty informacyjne dotyczące usuwania ksiąg w języku polskim
- wprowadzono zabezpieczenie na pozycję paragrafową podczas dodawania księgi

ver 3.008
- wprowadzono wyszukiwanie nazwisk dłużników bez względu na wielkość liter oraz
  polskie znaki- dodano klawisze : "Idź na początek" oraz "Idź na koniec", które umożliwiają przechodzenie pomiędzy początkiem księgi a końcem księgi
- uległy zmianie nazwy na wydrukach i w programie dotyczące "Zwrot do US" na "Zwrot do MF"
- zmodyfikowano wydruk "Księga" - dodano zestawienia z poprzedniego okresu i narastająco   ogółem w formie ogólnego zestawienia jako zestawienie strony
- dodano osobny wydruk zestawienia zbiorczego jako "Sumy okresowe" dla danej księgi przy
  pomocy klawisza "Drukuj zestawienie zbiorcze"
- dodano wydruk zliczający pozycje paragrafowe razem przy zestawieniu sald wszystkich ksiąg
- dodano nowe okno z MENU Administracja--->>Parametry wpisu, użytkownik ma możliwość
  określenia trzech parametrów:
    *czy program ma domyślnie przy wprowadzaniu wpłaty lub zwrotu ustawić wydział
       z poprzedniego wpisu w danej księdze (dozwolona opcja TAK <-> NIE)
    *czy program ma przechwycić dane dotyczące operacji Kasa - Konto i domyślnie je
     ustawić z ostatniego wpisu w danej księdze ( dowolona opcja TAK <-> NIE)
    *czy program ma przechwycić dane dotyczące operacji Raport - Wyciąg i domyślnie
        je ustawić z ostatniego wpisu w danej księdze ( dozwolona opcja TAK <-> NIE)
- wprowadzono ustawianie się na ostatnim  wprowadzonym wpisie w danej księdze oraz
  ustawianie się na ostatniej wprowadzonej księdze
- powstałym i modyfikowanym wydrukom tj.:ksiega.rpt, ksiega_saldo, ksiega_saldo_zes,
  zbiorcze, zestawienie.rpt, zestawienie1.rpt, zestawienie_przypis.rpt,
  zestawienie_przypis1.rpt nadano nowy numer wersji: ver 3.002
- domyślnie ustawiany jest wpis ostatni przy otwarciu księgi
- możliwość sporządzenia wydruku przypisów dla danej księgi oraz wszystkich ksiąg
  z pozycji okna zestawienia

ver 3.007
- baza danych "dłużnicy" - domyślnie otwierana jest pusta, użytkownik może wyszukiwać
  beneficjenta poprzez wprowadzanie znaków w pole: "Filtruj nazwisko" oraz może
  otworzyć całą bazę poprzez przycisk "Pokaż wszystkich"

ver 3.006
- poprawiono rozszerzeżenie pliku tworzącego raport pk z *.txt na *.trn
- zmodyfikowano zapis pliku tworzącego raport pk z kolumny "W" na "WN" oraz z "Z" na "MA"

ver 3.005
- wprowadzono poprawki wizualizacyjne do okna "Dłużnicy"
- wprowadzono poprawki do zapisu i edycji dłużnika
- poprawiono wydruk wszystkich zawiadomień o wpłacie dla danego dłużnika
- zmodyfikowano bilans zamknięcia - zwroty do urzędu nie są uwzględniane przy
  bilansie zamknięcia
- poprawiono wydruk "ksiega.rpt"
- zmodyfikowano w oknie "nowy wpis/edycja nazwę" -  "Pozycja dziennika głównego"
  na "Pozycja"
- zmodyfikowano filtr na dany rok w oknie "Księgi"
- dodano możliwość usuwania wpisów zaległych
- zmodyfikowano przeliczanie sald w określonym okresie dla wszystkich ksiąg -
  domyślny wydruk dla bieżącego roku

ver 3.004
- zmodyfikowano wydruki sald poszczególnej księgi jak i wszystkich ksiąg
  tzn. (wpłaty-zwroty=rb-27-zwrot US=saldo księgi)
- zmieniono zapis zaległych wpłat z pozycji określania numerów przeciwstawnych
  (program sprawdza czy istnieje taka księga, która posiada ten sam paragraf
  oraz pozycję dla roku 0000, jeżeli jej nie ma to zakłada taką ksiêgę o nazwie
  "Zaległe wpisy" i w niej umieszcza wpis zaległej wpłaty. Użytkownik określa
  tylko rok, a program domyślnie zapisuje wpis z dniem "rok+01.01"

ver 3.003
- wprowadzono w księdze filtrację wpisów z domyślnie bieżącym miesiącem
  w celu przyspieszenia działania programu,
 
ver 3.002
- dodano autonumerację wpisu podczas dodawania zaległej wpłaty
- poprawiono wizualizację programu

ver 3.001
- zmiana silnika bazy danych na bezpłatny serwer SQL-a Firebird
- praca wielostanowiskowa
- zmiana interfejsu użytkownika
- możliwość określenia uprawnień dla każdego użytkownika systemu
- dodano rozbudowaną możliwość tworzenia własnych zestawień na podstawie
  wielu kryteriów wyboru
- możliwość automatyzacji księgowania w programie Księgowość poprzez określenie
  polecenia księgowania
- dodano możliwość zwrotu do konkretnych pozycji wpłat
- możliwość wyboru rodzaju Księgi Dochodów (w formie "amerykanki" lub w formie
  "kart dochodów")
- zabezpieczenie programu przed błędami Windows (błędy spowodowane zawieszaniem
  systemy, brakiem prądu, itd.)
- możliwość zamykania karty dochodów w okresach miesięcznych lub kwartalnych 

Ostatnia aktualizacja ( środa, 23 lipiec 2014 )
< Poprzedni   Następny >
 
Najnowsze zmiany
Data i czas
INFO

Informacja o plikach Cookie

Nasza strona korzysta z cookies i pochodnych technologii. Używanie witryny bez zmiany dotyczących ich ustawień w przeglądarce internetowej oznacza, iż pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzaniu.

Zawsze jednak możesz zmienić te ustawienia. 

Chrome - Ustawienia

Firefox   - Ustawienia

Internet Explorer 8  - Ustawienia

Internet Explorer 9  - Ustawienia

Internet Explorer 10 - Ustawienia

 

Wejść na stronę
odwiedzających: 3831700

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Mambo 4.5.5 PL powered by MamboPL.com Team